Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Woensdag 22 juni, 10.30 - 13.00 uur

Het sluitstuk van toezicht: handhaving en beïnvloeding

Sessieleiders: prof. dr. Heinrich Winter (Rijksuniversiteit Groningen)
                      
en dr. Judith van Erp (Erasmus Universiteit)

Prof. dr. Heinrich Winter is bijzonder hoogleraar Toezicht, vanwege de VIDE, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij directeur van onderzoeks- en adviesbureau Pro Facto. Hij studeerde juridische bestuurswetenschappen en sociologie in Groningen. Hij verricht veel onderzoek naar het functioneren van toezicht en handhaving, onder meer in opdracht van de Consumentenautoriteit, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Verispect, de Erfgoedinspectie en de Inspectieraad. Zijn onderzoek betreft thema’s als effecten van toezicht en handhaving en het sanctie-instrumentarium. Hij publiceert ook over het bestuursprocesrecht en het vreemdelingenrecht.

Dr. Judith van Erp is universitair hoofddocent criminologie bij de Erasmus School of Law. Zij doet onderzoek naar organisatiecriminaliteit, in het bijzonder toezicht en handhaving, gedragseffecten van toezicht, , milieudelicten, markttoezicht, reputatiesancties, naming en shaming, maatschappelijke controle en communicatie in het kader van toezicht. Zij publiceerde in 2009 "Naming en shaming in het markttoezicht" bij Boom Juridische \uitgevers. Voor dit onderzoek ontving ze een driejarige persoonsgebonden Veni-subsidie voor talentvolle onderzoekers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.Zij is voorzitter van de European Society of Criminology Working Group on Organizational and Corporate Criime en is lid van de redactie van Tijdschrift voor Criminologie, Tijdschrift voor Toezicht, en Recht der Werkelijkheid.


Onder de noemer “handhaving” valt een variëteit aan interventies – zowel formeel als informeel - en sancties (reparatoir/punitief; bestuursrecht/strafrecht/ civiel recht). Deze sessie onderzoekt de effecten van deze interventies, en combinaties ervan, op de naleving door onder toezicht gestelden. Ook komen de (ongewenste) neveneffecten van handhaving op gedrag aan de orde.

Tijdens de panelsessie worden zes papers kort gepresenteerd. Vragen die daarbij centraal staan zijn:

 • Wat zijn de afschrikkende effecten van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties in de afvalsector?
 • Welke handhavingsbevoegdheden heeft de IVW en worden die ook daadwerkelijk gebruikt?
 • Kan publiciteit een effectief handhavingsinstrument zijn?
 • Hoe verlopen bestuurlijke en civielrechtelijke sanctionering in het consumentenrecht?
 • Leidt het openbaar maken van indicatoren tot manipulatie van gegevens door ziekenhuizen?
 • Hoe wordt de bestuurlijke boete gehanteerd bij het financiële toezicht?

Dr. Ron Visser (Universiteit Leiden) plaatst na afloop prikkelende kanttekeningen bij de papers, waarna een discussie met de zaal volgt.

Sprekers zijn:

 • Drs. Karin van Wingerde (EUR), ‘Het afschrikkingeffect van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties in de afvalsector’
 • Mr. dr. Albertjan Tollenaar (RuG), ‘De handhavingsbevoegdheden van de inspectie V&W’
  Download: paper
 • Dr. Judith van Erp (EUR), ‘"There's no such thing as bad publicity": witte-boordencriminelen en de media’
 • Prof. dr. Heinrich Winter (RuG), ‘Bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving in het milieurecht en het consumentenrecht’
  Download: paper
 • Drs. Kris Smolders (IGZ), ‘Leiden openbaren indicatoren tot manipulatie van gegevens door ziekenhuizen?’
  Download: paper
 • Mr. Arnt Mein (EUR), ‘Het gebruik van de bestuurlijke boete bij financieel toezicht’
 • Ing. Jan Dillen MBA (Federale Verzekering, BE), 'De moeilijke relatie tussen risico-identificatie en -evaluatie en handhaving'
  Download: paper, presentatie

U kunt hier alle abstracts van thema sessie 5 lezen.

 

Dr. R.A. (Ron) Visser (1947) studeerde wiskunde en promoveerde in de sociale wetenschappen. Hij was docent methodologie bij de psychologieopleiding in Leiden en daarna 15 jaar manager bij de overheid. Bij het ministerie van Justitie werkte hij als plv directeur van het WODC en als hoofd van het voormalige Expertise Centrum Rechtshandhaving. Vanaf 2005 is hij parttime docent integrale rechtshandhaving bij de masteropleiding criminologie in Leiden. Daarnaast volgde hij video-opleidingen en maakt sindsdien films, onder meer over toezicht en de relatie van de overheid met burgers. Ron Visser is tevens medeoprichter van beroepsvereniging Vide.

 


Terug naar boven