Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Woensdag 22 juni, 13.45 - 15.15 uur

Wat leren we van toezicht?


Vereniging voor Bestuurskunde en Next Generation Infrastructures nodigen u uit voor een discussie op hoog niveau over de grenzen van toezicht.


In Moerdijk vliegt een loods in brand. Bestuurders zijn verrast. Waar was die inspectie voor? De verontwaardiging over falend toezicht stijgt, maar toezichthouders moeten meer dan ooit bezuinigen. Onlangs, in mei dit jaar, bracht Zembla aan het licht dat personeelskrapte bij de Arbeidsinspectie er toe leidt dat zelfs verplichte controles bij de gevaarlijkste bedrijven worden overgeslagen. Is dat nog wel uit te leggen?

Wat kost het bezuinigen op toezicht? Wanneer heeft meer toezicht geen toegevoegde waarde meer? Hoe verschilt dit tussen sectoren en soorten toezicht?

Hoogleraar dr. Hans de Bruijn voert een kritisch en onderzoekend gesprek met spraakmakende mensen uit de wereld van het toezicht, de wetenschap en het bedrijfsleven. Juist nu moet het bestaansrecht van toezicht onderwerp van gesprek zijn: wat leren we van toezicht?

Deelnemers aan de discussie zijn:

  • drs. Anette Roeters (inspecteur-generaal van het onderwijs),
  • ir. Annemarie van der Rest (manager Health, Safety en Evironmental Affairs van Shell Nederland BV),
  • prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning (hoogleraar auteurs-, communicatie-, mediarecht en commissaris bij het Commissariaat voor de Media),
  • prof. dr. Ben Ale (hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding TU Delft),
  • prof. dr. Frans Leeuw (Universiteit Maastricht en directeur WODC) en
  • prof. dr. Roel in ’t Veld (hoogleraar governance en sustainability Universiteit van Tilburg).

U kunt hier een abstract lezen dat dient als startpunt voor de plenaire paneldiscussie.

Deze sessie wordt georganiseerd door dr. ir. Bauke Steenhuisen (TU Delft) namens de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en met medewerking van Next Generation Infrastructures.

 

                                   

 

 

Prof. mr. dr. J.A. (Hans) de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij verricht onderzoek op een groot aantal themagebieden, die zich vaak op de interface van technologie en informatie enerzijds en bestuurlijke vraagstukken anderzijds bevinden. Recent onderzoek naar onder andere prestatiemeting in de publieke sector, besluitvorming over grote infrastructurele projecten, toezicht en handhaving, privatisering en liberalisering van de nutssectoren, management van professionals, framing en politieke retoriek. Hij is ook verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur als programmadirecteur voor het MD traject ‘Bestuur en management van gerechten’.Dr. ir. B.M. (Bauke) Steenhuisen is universitair docent op de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Hij doet bestuurskundig en organisatiekundig onderzoek, met name in infrastructuursectoren. Zijn expertise is hoe de sturing van vele publieke toezichthouders, ministeries, raden en kamers tegelijkertijd ingrijpen op operationele processen en de dienstverlening van bedrijven. Zijn proefschrift ‘Competing Public Values’ (2009) heeft laten zien hoe bedrijven dagelijks vele inconsistenties tussen hun omgevingseisen op impliciete manieren neutraliseren en wat dat betekent voor externe overheidsinstanties die toezicht willen houden en interveniëren.

 

Drs. A. (Annette) Roeters (1954) is inspecteur-generaal bij de Inspectie van het Onderwijs. Ze studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit haar achtergrond als Neerlandicus startte ze in 1982 als docent Taalbeheersing aan de Christelijke Academie voor Journalistiek in Kampen. In 1993 werd ze op deze school directeur van de Techniekopleidingen. In 1996 werd Annette Roeters lid van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim en sinds 2002 was zij tevens lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2005 was ze ook lid van de Onderwijsraad; het belangrijkste adviesorgaan van de minister. Ook was Annette Roeters onder meer lid van de Politieonderwijsraad, de CITO Adviesraad en van het bestuur van het Orkest van het Oosten.

Ir. A. (Annemarie) van der Rest is manager Health, Safety and Evironmental Affairs bij Shell Nederland BV. In deze functie adviseert Annemarie van der Rest de Shell Nederland directie over HSSE beleidszaken, de HSE prestaties van de Shell bedrijven in Nederland en de nationale ontwikkelingen op het gebied van HSE. Daarnaast is ze actief binnen VNO-NCW, het begeleidingscollege PBL en andere adviesraden.

 

 

Prof. mr. dr. M. (Madeleine) de Cock Buning (1966) is commissaris bij het Commissariaat voor de Media. Ze houdt zich met name bezig met handhaving en beleid. De Cock Buning is tevens hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht bij het Molengraaff Instituut (CIER) van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. De Cock Buning bekleedt diverse nevenfuncties. Onder meer is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Gravenhage, lid van de adviescommissie Auteursrecht, bestuurslid van de Stichting Machiavelli, bestuurslid van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA), de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) en arbiter bij de World Intellectual Property Organization (WIPO).Prof. dr. B.J.M. (Ben) Ale (1947) is hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de Technische Universiteit Delft. Hij was tot 1 april 2006 directeur onderzoek van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA). En tot 1 juli 2003 was hij directeur van het Centrum voor Externe Veiligheid van het RIVM. Daarvoor was hij hoofd van de afdeling Kwaliteit van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds 1 januari 1994 was Ben Ale verbonden aan het RIVM als wetenschappelijk onderzoeker. Daarvoor werkte hij vanaf 1980 voor het Directoraat Generaal Milieubeheer. In dit ministerie werkte hij op het gebied van de risico analyse en de risico beheersing, eerst als deskundige later als coördinator en afdelingshoofd. In deze functie was Ben Ale verantwoordelijk voor de formulering en implementatie van het externe veiligheidsbeleid in Nederland. In het kader van dit werk kwam onder meer “Omgaan met Risico’s” tot stand, het document waarin de regering haar opvattingen over omgaan met risico’s heeft neergelegd. In 1995 ontving Ben Ale de Distinguished Achievement Award van de Society for Risk Analysis als erkenning voor een uitstekende bijdrage aan het veld van de risico analyse. Ben Ale is lid van de Board of Directors van de International Association for Probabilistic Safety Analysis and Management (IAPSAM).

Prof. dr. F.L. (Frans) Leeuw (1953) is hoogleraar Recht, openbaar bestuur en sociaal wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Tevens is hij directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Het WODC publiceert tientallen studies per jaar op de terreinen van Veiligheid en Justitie en verricht CBP-achtig prognosewerk. Er werken circa honderd mensen. Het instituut staat op afstand van het Ministerie van Justitie; studies en rapporten zijn niet ‘des ministers’. Frans Leeuw is tot eind 2010 voorzitter van Vide. Vide is dé beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren.Prof. dr. R.J. (Roel) in ’t Veld (1942) is bijzonder hoogleraar Governance and Sustainability aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een Nederlands bestuurskundige, die kort staatssecretaris van onderwijs was. Van 1982 tot en met 1988 was hij directeur-generaal op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In 1989 richtte hij samen met Uri Rosenthal de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur op, en was tot 2004 decaan van de NSOB. Terug aan de universitaire wereld was hij van 1988 tot 1993 hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In’t Veld werd in 1993 als opvolger van Jacques Wallage, benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Van 1994 tot 2005 was hij bijzonder hoogleraar organisatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam, en hierbij tot 2002 rector van het Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde. Hiernaast was hij van 1995 tot 2004 hoogleraar management van het openbaar bestuur aan de Rijksuniversiteit Utrecht en sinds 2002 bijzonder hoogleraar hybride organisaties,Open Universiteit Nederland te Heerlen. Vanaf 2005 is hij verder hoogleraar governance aan de Universiteit Nederlandse Antillen, en van 2007 tot 2010 lector democratie aan de Hogeschool Inholland.


Terug naar boven