Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Dinsdag 21 juni 2011, 15.00 - 17.30 uur

De professionalisering van het toezicht en de toezichthouder: wat is goed toezicht?

Sessieleider: prof. mr. Annetje Ottow (Universiteit Utrecht, OPTA)
In samenwerking met prof. dr. Ko de Ridder (Rijksuniversiteit Groningen)

Prof. mr. Annetje Ottow (1965) is sinds augustus 2007 hoogleraar economisch publiekrecht aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht en sinds april 2006 geassocieerd lid van het college van de onafhankelijke post- en telecommunicatieautorieit OPTA. Voorheen was zij ruim vijftien jaar werkzaam in de advocatuur. Ze is gespecialiseerd in toezicht(houders), marktordening, mededinging en Europees recht. In haar onderzoek richt Annetje Ottow zich op onafhankelijke toezichthouders in de context van het Nederlandse bestuursrecht en het Europees recht. Specifiek gaat zij in  op de toezichtvormen en handhavingsinstrumenten. In haar inaugurele rede De markt meester? De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht van 18 september 2008 schetste ze enkele contouren voor nader onderzoek op dit vakgebied. In haar onderzoek en lesgeven combineert Annetje Ottow haar academische deskundigheid met haar praktijkervaring. Als lid van de Commissie Schenk adviseerde zij de Commissie de Wit over de gevolgen van de financiële crisis voor het financiële toezicht. Dit voorjaar was zij verbonden als visiting professor aan de Florence School of Regulation, the European University Institute, Florence. 
Annetje Ottow is bestuurslid van het Europa Instituut te Utrecht, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, non-governamental advisor van ICN (het internationale netwerk van mededingingsautoriteiten), redactielid van de tijdschriften Mediaforum, Markt & Mededinging en oprichtster van het nieuwe tijdschrift Tijdschrift voor Toezicht.


In de loop der jaren zijn zeer vele rapporten en artikelen verschenen over toezicht (visies op toezicht), waarin diverse kaders en beginselen zijn ontwikkeld waaraan een efficiënte toezichthouder dient te voldoen. Ook toezichthouders zelf publiceren rapporten over eigen functioneren. Welk beeld komt hieruit naar voren en waaraan dient een professionele toezichthouder te voldoen? Op basis van welke criteria wordt hij beoordeeld? Wat is er aan gevestigd inzicht omtrent de deskundigheid van toezichthouders? Zijn er essentiële verschillen tussen inspecties en markttoezichthouders? 

In deze sessie zullen er korte presentaties van verschillende papers gehouden worden. De aanwezige panelleden zullen hierop hun reacties geven.

Sprekers zijn:

 • Mr. dr. Dick Ruimschotel (VU), ‘Wat is toezicht? Wat is goed toezicht?’
  Download: stellingenpresentatie
 • Drs. Hester Goosensen en dr. Ellen van Bueren (TU Delft), ‘De professional versus de professionele organisatie: opvattingen over professioneel toezicht’
  Download: paper
   
 • Drs. Ine Borghans (IGZ), ‘Leren van de mijnbouw: toezicht via één uitkomstindicator?’
  Download: presentatie
 • Drs. Hanzo van Beusekom (ANZSOG) en mr. drs. Karina Raaijmakers (AFM), ‘Credible Signaling in Regulatory Relationships’
  Download: paper

Dr. Michiel Scheltema zal in deze sessie als interveniënt optreden.

U kunt hier alle abstracts van thema sessie 1 lezen.
 Prof. dr. J. (Ko) de Ridder (1949) is als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij begon zijn wetenschappelijke loopbaan bij de vakgroep Bestuurskunde van de Vrije Universiteit, waaraan hij van 1974 tot 1982 als onderzoeker verbonden was. In 1982 werd hij medewerker bij de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de RuG. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan een groot aantal onderzoeken op het gebied van het openbaar bestuur, deels in opdracht van derden, deels primair wetenschappelijk onderzoek. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over toezicht in de ruimtelijke ordening, waarna aanstelling tot universitair hoofddocent volgde. Van 1991–1992 was hij als visiting professor for Public Administration verbonden aan Central Michigan University, Michigan USA. In 2002 doceerde hij aan de Law School van de University of Western Ontario. Van 2003 tot 2008 bekleedde hij VIDE leerstoel voor toezicht.
 

Dr. M. (Michiel) Scheltema (1939) is deskundige op het gebied van het staats- en administratiefrecht en het bestuursrecht, die in het kabinet-Van Agt II en het kabinet-Van Agt III staatssecretaris van Justitie was. Voordien hoogleraar in Groningen en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van laatstgenoemde instelling was hij van 1998 tot 2004 voorzitter. Als staatsrechtgeleerde bedacht hij in de jaren zeventig het begrip Zelfstandig bestuursorgaan. Michiel Scheltema is thans regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht. Onder zijn voorzitterschap heeft de Stuurgroep "Nadeelcompensatie en de schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad" in 2007 een wetsvoorstel gemaakt waarin nieuwe regels staan voor twee onderwerpen uit het overheidsaansprakelijkheidsrecht, namelijk de zogeheten nadeelcompensatie en de schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad. Scheltema was voorzitter van de commissie die de gang van zaken naar aanleiding van het faillissement van DSB Bank onderzocht.