Over Vide

Reglement Vide Publicatieprijs

1. Naam, omvang en frequentie
De vereniging Vide looft eenmaal in het jaar een prijs uit voor een gedegen en vernieuwende publicatie.
Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.

De prijs bestaat uit een beeld en een bijhorend geldbedrag: € 1.000,-.

De uitreiking aan de auteur(s) geschiedt tijdens de Vide nieuwjaarsreceptie.

 2. Doelstelling en criteria
Het doel van de prijs is het stimuleren van het verrichten van gedegen onderzoek en het publiceren van inhoudelijk kwalitatief hoogwaardige studies/artikelen in het Nederlandse taalgebied.

De ingediende studies dienen aan de volgende criteria te voldoen:

 • Zij zijn in beginsel in de Nederlandse of Engelse taal geschreven. Over deelname van inzendingen geschreven in een andere dan de Nederlandse of Engelse taal beslist de jury na overleg met het bestuur.
 • Zij hebben in beginsel betrekking op het vakgebied van de vereniging. (Inspectie, toezicht, handhaving of evaluatie
 • Zij hebben voldoende wetenschappelijke of maatschappelijke relevantie.
 • Zij zijn gebaseerd op gedegen en origineel eigen onderzoek of denkbeelden en voegen nieuwe elementen toe aan de bestaande kennis.
 • Zij streven bij voorkeur naar integratie van verschillende disciplines en perspectieven.
 • Inzendingen hebben een omvang van maximaal 8000 woorden.
 • Zowel reeds verschenen publicaties als manuscripten kunnen worden ingediend.
 • De publicatie mag niet langer dan een jaar vóór de sluitingsdatum van de inzendtermijn verschenen zijn.

Deelname is niet beperkt tot auteurs uit het vakgebied, maar staat nadrukkelijk ook open voor auteurs uit bredere kring. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen auteurs die vanuit hun (eventueel wetenschappelijke) professie en auteurs die uit eigen belangstelling een publicatie indienen. Een studie mag meer dan één auteur hebben.

3. Benoeming en samenstelling jury
 De ingediende publicaties en manuscripten zullen worden voorgelegd aan een daartoe speciaal aangewezen jury. De jury zal bestaan uit minimaal drie personen, waar onder in beginsel één afkomstig uit de wetenschap en één uit de (vakinhoudelijke)praktijk. Ook wordt spreiding in deskundigheid nagestreefd. Het staat de jury vrij bij het uitvoeren van haar werkzaamheden deskundigen te raadplegen.

De jury wordt formeel door het bestuur van Vide benoemd voor een periode van in ieder geval twee jaar. Wisselingen in de bestuurssamenstelling worden telkens door het bestuur gemandateerd.

 4. Procedure
De uitnodiging tot indiening van publicaties en manuscripten zal tenminste vijf maanden voor de uitreiking van de prijs geschieden middels een bekendmaking in de Vide nieuwsbrief, de website en via diverse andere relevante kanalen.

Daarin worden auteurs opgeroepen zich bij het secretariaat van de vereniging te melden met een manuscript of recent verschenen publicatie. Deze moeten in drievoud worden ingezonden om mee te doen. De ingezonden manuscripten of artikelen zullen na afloop niet aan de auteurs worden geretourneerd, maar worden (fysiek) eigendom van Vide.

Het staat de jury en het bestuur vrij om ook zelf publicaties of manuscripten bij de selectie te betrekken. Een voorwaarde daarbij is dat vooraf toestemming moet worden verkregen van de auteur(s) om de publicatie of het manuscript toe te voegen aan de inzendingen.

Studies waarbij zittende juryleden en/of bestuursleden van Vide betrokken zijn geweest, worden uitgesloten van deelname.

De jury beslist met meerderheid van stemmen. Er kan slechts één prijswinnende publicatie worden aangewezen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bij niet voldoende kwaliteit zal geen prijs worden uitgereikt. Het bestuur beslist hierover.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in geval van conflicten wordt door het bestuur van Vide beslist.

Vide aanvaardt een inspanningsverplichting om de winnende publicatie de aandacht te geven in de, voor Vide beschikbare, media.
 

 

 1. Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

  is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

  Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

Actueel
 1. News 23 Aug

  FAVV: Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren

  Het Agentschap past de normale procedures toe voor terugroeping uit de handel en de recall Het FAVV wenst opnieuw...  Lees meer…

 2. News 22 Aug

  AMWeb: Ministerie oogst veel kritiek op wetsvoorstel toezichtkosten

  Paul de Kuyper Niet alleen het Verbond van Verzekeraars ook andere brancheorganisaties uit de financiële...  Lees meer…

 3. News 21 Aug

  Verzekeraars onderzoeken mogelijkheid tot extra inspecties bij veehouderijbedrijven

  ​Verzekeraars onderzoeken samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties...  Lees meer…

 4. News 18 Aug

  Accountancy Vanmorgen: Boeteregime toezichthouders in Nederland relatief mild

  Nederlandse toezichthouders zijn in de regel milder en terughoudender met het uitdelen van boetes dan buitenlandse....  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 14 Sep

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts...  Lees meer…

 2. Event 12 Okt

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 3. Event 3 Nov

  Leergang Beleidsonderzoek met Impact - ScienceWorks

  ScienceWorks organiseert dit jaar wederom een Leergang Beleidsonderzoek met Impact. Deze keer vindt het plaats op 3, 10 en 17 november in Karel V, middenin Utrecht. Deelnemers en sprekers uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven...  Lees meer…

 4. Event 9 Nov

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare