1. Home
 2. Over Vide
 3. Vide publicatieprijs 2021
 4. Reglement Vide Publicatieprijs

Reglement Vide Publicatieprijs

1. Naam, omvang en frequentie
De vereniging Vide looft eenmaal in het jaar een prijs uit voor een gedegen en vernieuwende publicatie.
Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.

De prijs bestaat uit een beeld en een bijhorend geldbedrag: € 1.000,-.

De uitreiking aan de auteur(s) geschiedt tijdens de Vide nieuwjaarsreceptie.

 2. Doelstelling en criteria
Het doel van de prijs is het stimuleren van het verrichten van gedegen onderzoek en het publiceren van inhoudelijk kwalitatief hoogwaardige studies/artikelen in het Nederlandse taalgebied.

De ingediende studies dienen aan de volgende criteria te voldoen:

 • Zij zijn in beginsel in de Nederlandse of Engelse taal geschreven. Over deelname van inzendingen geschreven in een andere dan de Nederlandse of Engelse taal beslist de jury na overleg met het bestuur.
 • Zij hebben in beginsel betrekking op het vakgebied van de vereniging. (Inspectie, toezicht, handhaving of evaluatie
 • Zij hebben voldoende wetenschappelijke of maatschappelijke relevantie.
 • Zij zijn gebaseerd op gedegen en origineel eigen onderzoek of denkbeelden en voegen nieuwe elementen toe aan de bestaande kennis.
 • Zij streven bij voorkeur naar integratie van verschillende disciplines en perspectieven.
 • Inzendingen hebben een omvang van maximaal 8000 woorden.
 • Zowel reeds verschenen publicaties als manuscripten kunnen worden ingediend.
 • De publicatie mag niet langer dan een jaar vóór de sluitingsdatum van de inzendtermijn verschenen zijn.

Deelname is niet beperkt tot auteurs uit het vakgebied, maar staat nadrukkelijk ook open voor auteurs uit bredere kring. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen auteurs die vanuit hun (eventueel wetenschappelijke) professie en auteurs die uit eigen belangstelling een publicatie indienen. Een studie mag meer dan één auteur hebben.

3. Benoeming en samenstelling jury
 De ingediende publicaties en manuscripten zullen worden voorgelegd aan een daartoe speciaal aangewezen jury. De jury zal bestaan uit minimaal drie personen, waar onder in beginsel één afkomstig uit de wetenschap en één uit de (vakinhoudelijke)praktijk. Ook wordt spreiding in deskundigheid nagestreefd. Het staat de jury vrij bij het uitvoeren van haar werkzaamheden deskundigen te raadplegen.

De jury wordt formeel door het bestuur van Vide benoemd voor een periode van in ieder geval twee jaar. Wisselingen in de bestuurssamenstelling worden telkens door het bestuur gemandateerd.

 4. Procedure
De uitnodiging tot indiening van publicaties en manuscripten zal tenminste vijf maanden voor de uitreiking van de prijs geschieden middels een bekendmaking in de Vide nieuwsbrief, de website en via diverse andere relevante kanalen.

Daarin worden auteurs opgeroepen zich bij het secretariaat van de vereniging te melden met een manuscript of recent verschenen publicatie. Deze moeten in drievoud worden ingezonden om mee te doen. De ingezonden manuscripten of artikelen zullen na afloop niet aan de auteurs worden geretourneerd, maar worden (fysiek) eigendom van Vide.

Het staat de jury en het bestuur vrij om ook zelf publicaties of manuscripten bij de selectie te betrekken. Een voorwaarde daarbij is dat vooraf toestemming moet worden verkregen van de auteur(s) om de publicatie of het manuscript toe te voegen aan de inzendingen.

Studies waarbij zittende juryleden en/of bestuursleden van Vide betrokken zijn geweest, worden uitgesloten van deelname.

De jury beslist met meerderheid van stemmen. Er kan slechts één prijswinnende publicatie worden aangewezen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bij niet voldoende kwaliteit zal geen prijs worden uitgereikt. Het bestuur beslist hierover.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in geval van conflicten wordt door het bestuur van Vide beslist.

Vide aanvaardt een inspanningsverplichting om de winnende publicatie de aandacht te geven in de, voor Vide beschikbare, media.