1. Home
  2. Over Vide
  3. Vide publicatieprijs 2019
  4. Winnaar Publicatieprijs 2016

Juryrapport Vide Publicatieprijs 2016

 

Er waren dit jaar vijftien inzendingen voor de Vide publicatieprijs. Er is een heel gemêleerde groep van inschrijvers en thema's. Breder dan we ooit hebben gehad voor de prijs. De inzendingen waren ook divers van karakter, variërend van hele proefschriften tot essays. Vier van de inzendingen waren publicaties uit het Tijdschrift voor Toezicht. Dat laat zien dat het Tijdschrift een mooie plaats heeft verworven in de wetenschappelijke literatuur over toezicht en zo bijdraagt aan het wetenschappelijke debat over toezicht.

 

De jury heeft de inzending beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 

  • De publicatie dient voldoende wetenschappelijke of maatschappelijke relevantie te bezitten.
  • De publicatie dient gebaseerd te zijn op gedegen en origineel eigen onderzoek of originele denkbeelden op een gedegen wijze te vertolken.
  • De publicatie dient nieuwe elementen toe te voegen aan de bestaande kennis en inzichten.
  • De publicatie weerspiegelt bij voorkeur een integratie van verschillende disciplines en perspectieven.

 

We zagen dit jaar een aantal bekende en een aantal nieuwe thema’s. Een thema dat we eerder hebben gezien maar nog steeds de gemoederen bezig houdt is  het beïnvloeden van naleving door de toezichthouder. Wat is er nodig om te zorgen dat normen worden nageleefd? En welke rol speelt de houding of de achtergrond van de overtreder daarbij. Maar we zagen ook nieuwe thema’s . Zo was er in de inzendingen van dit jaar meer aandacht voor de relatie tussen toezicht en de maatschappij. Welke bijdrage kan de maatschappij leveren aan effectief toezicht? Hoe kunnen toezichthouders gebruik maken van de oordelen van burgers over de instellingen die onder toezicht staan? Ook waren er twee inzendingen die gingen over morele dilemma’s van toezichthouders. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de constatering dat toezichthouders vaak lastige afwegingen moeten maken en zo met morele dilemma’s te maken krijgen. De jury vond dit een heel relevant nieuw thema.

Het was een lastige klus, maar de jury is tot een top 3 gekomen. In alfabetische volgorde zijn dit de volgende studies:

 

  • Aute Kasdorp (4)

Tussen Scylla en Charybdis

Spanningsvelden en taakopvattingen in het licht van schadelijk maar legaal ondernemingsgedrag

 

Aute Kasdorp beschrijft in dit artikel welke positie toezichthoudende organisaties innemen ten aanzien van de vraag of de toezichthouder zich moet richten op illegaal of schadelijk gedrag. Iedere keuze brengt zijn eigen dilemma’s met zich. Het artikel draagt bij aan het maatschappelijk debat over de taak van de toezichthouder en de verwachtingen die daarover zijn in de maatschappij. Het zette ons als jury aan het denken over de reflectieve functie van toezicht.De kracht van het artikel zit vooral in de analyse van de verschillendeposities die toezichthouders in dit debat innemen en de vragen die dat oproept.  Het artikel is gebaseerd op een beperkt aantal interviews met toezichthouders. De jury ziet nog ruimte voor verdieping van het wetenschappelijk gehalte van de analyse en het uitwerken van het theoretische kader op basis daarvan.

 

  • Sophia Martine Kleefstra1,2, PhD; Linda C Zandbelt3, PhD; Ine Borghans1,4, PhD; Hanneke J.C.J.M de Haes2, PhD; Rudolf B Kool4, PhD, MD (12)

Investigating the Potential Contribution of Patient Rating Sites to Hospital Supervision: Exploratory Results From an Interview Study in the Netherlands

 

Sorien Kleefstra zond samen met collega’s twee interessante artikelen in over de bruikbaarheid van patiëntenoordelen in de zorg. Dit artikel waarvan zij de hoofdauteur is, gaat in op de vraag hoe bruikbaar de oordelen van patiënten over zorg en ziekenhuizen zijn in het toezicht op de zorg door de IGZ. Het artikel scoort volgens de jury goed op alle beoordelingscriteria. Het heeft veel wetenschappelijke diepgang maar biedt ook praktische aanknopingspunten voor de praktijk van het toezicht. Het thema sluit mooi aan bij een maatschappelijke trend: de burger is mondiger, heeft toegang tot steeds meer informatie en deelt ook steeds vaker zijn oordeel op social media of internet. Die oordelen kunnen een informatiebron voor het toezicht staan en kunnen wellicht zelfs voorspellend vermogen hebben voor latere problemen bij onder toezicht staande instellingen. Voorafgaand aan het verscherpt toezicht krijgen ziekenhuizen al een lager score van patiënten. Het artikel is kort, helder en krachtig. Helaas bood het bondige format van het artikel weinig ruimte voor  verklaring van het voorspellend vermogen van patiëntenscores en discussie over de toepasbaarheid van patiëntenoordelen in het toezicht.

 

  • Linda van Rooij-van den Bos, Wendy Verdonk-Kleinjan, Laurie Jansen, Herman Jansen & Ghislaine Mittendorff (6)

Shoarma aan de rol

 

In dit artikel zetten de auteurs uiteen hoe de NVWA heeft geëxperimenteerd met de naleving van normen op het gebied van voedselveiligheid. Het interessante van het artikel is dat het zowel inzicht geeft in de toezichtinterventie van de NVWA als in de manier waarop effectmeting in het toezicht kan worden vorm gegeven. Het artikel laat zien dat je als toezichthouder kunt experimenteren met interventies, kunt kijken of het werkt en dit ook nog eens wetenschappelijk verantwoord kan doen. De jury was vooral gecharmeerd van de combinatie van praktische toepasbaarheid en wetenschappelijk gehalte van het onderzoek.

Als kritische noot merkt de jury op dat het artikel nog meer helder had kunnen maken waar de nieuwe interventie uit bestaat en  aan kracht zou kunnen winnen door meer gebruik te maken van  inzichten uit andere disciplines. .

 

Van deze drie mogelijke winnaars, hebben we een keuze voor de winnaar gemaakt. Eén artikel scoorde op alle vier de beoordelingscriteria het hoogst.

 

De jury was unaniem in haar oordeel: de Vide publicatieprijs 2016 gaat naar……

 

Sorien Kleefstra en haar collega’s voor het onderzoek:

Investigating the Potential Contribution of Patient Rating Sites to Hospital Supervision: Exploratory Results From an Interview Study in the Netherlands

 

De jury,

Dr. Meike Bokhorst, Prof. dr. Femke de Vries en Prof. dr. Inge de Wolf

 

Dinsdag 24 januari 2017