Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

  1. Home
  2. Over Vide
  3. Vide publicatieprijs 2017
  4. Winnaar Vide Publicatieprijs 2012

Winnaar Vide Publicatieprijs 2012

Does public disclosure of quality indicators influence hospital’s inclination to enhance results?

Omdat het een zo goed leesbaar artikel is, beknopt en precies, peer reviewed, relevant is voor andere toezichtsdomeinen en ook op die andere terreinen onderzoekers kan inspireren heeft de jury besloten dat de Vide publicatieprijs 2012 wordt toegekend aan Kris Smolders, Lya den Ouden, Willem Nugteren en Gerrit van der Wal, Does public disclosure of quality indicators influence hospital’s inclination to enhance results?, verschenen in het International Journal for Quality in Health Care, 2012, april


Het artikel van Smolders c.s. gaat over de vraag of de door de IGZ geïntroduceerde verplichting tot publicatie van het aantal medische verrichtingen negatieve effecten heeft gehad. Meer specifiek betreft het onderzoek de verplichting die ziet op het bekend maken per ziekenhuis van het aantal operaties waarbij een slokdarm is verwijderd bij een patiënt met slokdarmkanker.

Dat is een extra interessante verplichting omdat er in Nederland een richtlijn geldt die aanbeveelt dat ziekenhuizen slechts deze ingreep verrichten wanneer ze dat jaarlijks minimaal tien tot twintig keer doen. De achtergrond van die richtlijn is uiteraard dat uit onderzoek is gebleken dat de sterftecijfers sterk fluctueren afhankelijk van het volume per ziekenhuis.

De onderzoeksmethode is innovatief: de cijfers worden geanalyseerd en daarnaast zijn de operatieverslagen door onafhankelijke beoordelaars geverifieerd om vast te stellen of daadwerkelijk van een slokdarmverwijdering sprake is. Het resultaat laat zich wellicht raden. Na de introductie van de publicatieverplichting neemt het verschil tussen het aantal gerapporteerde operaties en het daadwerkelijke aantal operaties significant toe. Hoewel de verschillen klein zijn, zijn ze wel van belang, want door juist door de gerapporteerde operaties op te krikken komt een aantal ziekenhuizen net boven het geadviseerd minimumaantal operaties.

De publicatie gaat dus over ‘overrapportage’  en over ‘the need to score’. Een erg relevant verschijnsel nu het publiek steeds meer publieke informatie wenst, daarop zijn keuzes baseert en nu ook inspecties steeds meer gedwongen zijn hun toezichtsactiviteiten op die informatie te baseren.  Dat geldt behalve voor andere delen van de zorg ook voor veel domeinen buiten de zorg en daarmee is deze publicatie actueel en relevant.

Meer informatie over de Vide publicatieprijs, de overige genomineerden en het juryrapport treft u hier aan.