Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

De Tijd (België): Twin­tig in­spec­teurs die­ren­wel­zijn voor 273 mil­joen ge­slach­te die­ren

De rotte ap­pels moe­ten eruit. Die eed zwoer Vlaams mi­nis­ter van Die­ren­wel­zijn Ben Weyts (N-VA) gis­te­ren nadat op­nieuw een slacht­huis in de fout was ge­gaan. De vraag is of dat haal­baar is met 22 in­spec­teurs die­ren­wel­zijn voor 273 miljoen ge­slach­te die­ren.

De die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Ani­mal Rights stuur­de gis­te­ren weer een schok­golf door de vlees­sec­tor in ons land. Ze gaf un­der­co­ver­beel­den uit het run­der­slacht­huis van Ize­gem vrij waar­op onder meer te zien is dat die­ren met stok­ken wor­den be­werkt, elek­tri­sche schok­ken krij­gen of on­ver­doofd wor­den ge­keeld. De actie volgt bijna een half­jaar na ge­lijk­aar­di­ge beel­den uit het var­kens­slacht­huis van Tielt, dat na het nemen van maat­re­ge­len toe­val­lig vo­ri­ge week de deu­ren open­zet­te voor be­zoe­kers.

Op­nieuw volg­de gis­te­ren een stroom ver­ont­waar­dig­de re­ac­ties. Het slacht­huis in Ize­gem speel­de Del­hai­ze de­fi­ni­tief kwijt als grote klant, ter­wijl Col­ruyt de le­ve­rin­gen be­vroor. Ben Weyts, na de zesde staats­her­vor­ming de eer­ste Vlaam­se mi­nis­ter van Die­ren­wel­zijn, stuur­de zijn in­spec­teurs naar Ize­gem en liet het slacht­huis slui­ten tot het weer vol­gens de re­gels kan func­ti­o­ne­ren. Hij sprak ook op­nieuw ge­spier­de taal: 'De sec­tor moet wor­den ge­zui­verd. Doen be­drij­ven het niet zelf, dan doe ik het wel van over­heids­we­ge.'

Louis Ver­bist, de zaak­voer­der van het Ize­gem­se slacht­huis, zei ge­schokt te zijn en be­stel­de met­een een audit. Noch­tans is het slacht­huis niet on­be­spro­ken. Het kreeg de voor­bije jaren drie boe­tes we­gens klei­ne­re over­tre­din­gen rond die­ren­wel­zijn. Bij het par­ket lopen nog meer­de­re an­de­re dos­siers, maar niet rond die­ren­wel­zijn.

Weyts erfde in 2014 elf in­spec­teurs die­ren­wel­zijn van de fe­de­ra­le over­heid. Hij dreef dat aan­tal in­tus­sen op naar 22 en is vra­gen­de par­tij om ver­der te gaan. Maar die ploeg staat in voor het hele spec­trum: van die­ren­ver­waar­lo­zing bij par­ti­cu­lie­ren over pak­weg wed­strij­den tot be­drij­ven. Daar horen ook de bijna 273 mil­joen die­ren bij die vorig jaar wer­den ge­dood in de 71 Vlaam­se slacht­hui­zen. Er waren in 2016 slechts 14 con­tro­les van de in­spec­teurs in slacht­hui­zen, goed voor 16 pro­ces­sen-ver­baal en zeven waar­schu­win­gen. Het cij­fer is wel aan het stij­gen. Weyts wil ook meer on­aan­ge­kon­digd bin­nen­val­len in slacht­hui­zen.

In prin­ci­pe moe­ten zijn men­sen hulp krij­gen van de zelf­stan­di­ge die­ren­art­sen die het fe­de­ra­le agent­schap FAVV uit­stuurt en per­ma­nent in de slacht­hui­zen aan­we­zig zijn. 'Maar die fo­cus­sen op voed­sel­vei­lig­heid en nemen die­ren­wel­zijn er zo­maar wat bij', zegt Weyts. Hij is er dan ook voor­stan­der van om het sa­men­wer­kings­pro­to­col tus­sen het FAVV en de ge­wes­ten te her­zien. Het FAVV is vol­gens hem ook vra­gen­de par­tij.

Weyts kan ook re­ke­nen op de sec­tor: na het schan­daal in Tielt kwam er een ak­koord met de be­roeps­fe­de­ra­tie Febev dat volop in uit­voe­ring is. Het con­ve­nant voor­ziet onder meer in een door­lich­ting van de slacht­hui­zen, op­lei­din­gen voor het per­so­neel en het in­zet­ten van ca­me­ra's.

Voor Vlaams Par­le­ments­lid Bart Caron (Groen) zijn het con­ve­nant en de bij­ko­men­de Vlaam­se in­spec­teurs een goede zaak, maar gaat het niet ver ge­noeg. 'Het aan­tal in­spec­teurs laat enkel steek­proe­ven toe. Ize­gem is het topje van de ijs­berg. Er is een ern­sti­ge norm­ver­va­ging in de om­gang met le­ven­de die­ren.'

Weyts er­kent dat 'we er nog niet zijn'. 'Maar te­gen­over 2014 is het aan­tal pro­ces­sen-ver­baal met 100 pro­cent ge­ste­gen, en het aan­tal pro­ces­sen-ver­baal van waar­schu­wing met 800 pro­cent. We gaan ver­der op de in­ge­sla­gen weg.'

MARGE VAN 0,08 PRO­CENT

Slechts 166.000 euro net­to-groeps­winst op ruim 197 mil­joen euro omzet of 0,08 pro­cent marge in 2016. Het is maar een mo­ment­op­na­me uit de cij­fers van de West-Vlaam­se slacht­huis­groep Ver­bist van de ge­lijk­na­mi­ge fa­mi­lie waar­toe het slacht­huis van Ize­gem be­hoort. Te­ge­lijk is het cij­fer spre­kend voor de grote druk op de sec­tor die zich ver­taalt in een lage winst­ge­vend­heid. De groep, die ook in Zot­te­gem en Wal­lo­nië slacht, heeft het over 'blij­vend moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den' en 'heel he­vi­ge con­cur­ren­tie'.

Lees het hele artikel


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.