Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Handhaving en Gedrag (25/10/2005)

Handhaving en Gedrag?

                        Discussiemiddag dinsdag 25 oktober te Utrecht

Handhaving heeft als doel om regels te doen naleven. De gedachte achter de verbinding van de begrippen handhaving en gedrag is dat "doen naleven"  =  "gedrag be�nvloeden". Voor de ontwikkeling van effectieve en effici�nte handhaving zouden we daarom moeten  beschikken over kennis over gedrag en gedragsbe�nvloeding. Daarbij gaat het om vragen als: Helpt voorlichting? Heeft dreigen met straf het gewenste effect? Hoe zichtbaar moet de handhaving zijn? Etc.  Antwoorden zoeken we bij verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals sociologie, psychologie, economie, criminologie en culturele antropologie.

                    Het project "Handhaving & Gedrag"
Al enkele jaren geleden nam de Belastingdienst het initiatief tot het project �Handhaving & Gedrag�.  Doel van het project is om de kennisbehoefte bij de overheid duidelijker te formuleren en waar mogelijk die kennis ook binnen te halen. Dit laatste gebeurt door subsidies te verstrekken die voorlopig vooral tot doel hebben om kennis te ontsluiten. Op dit moment lopen er deelprojecten bij de Erasmus Universiteit (Judith van Erp, over handhavingscommunicatie) en de Universiteit Leiden (Wim Huisman, over het gedrag van bedrijven); een derde project is in ontwikkeling en  gericht op de ontsluiting van sociaal-psychologische kennis (Joop van der Pligt). Het project "Handhaving en gedrag" wordt gedragen door de Belastingdienst, het Ministerie van Justitie (Expertisecentrum Rechtshandhaving) - die de bovengenoemde deelprojecten subsidieert, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Projectleider is Jacco Boek, hoofd van het Expertisecentrum Rechtshandhaving (j.boek@minjus.nl).

Ontwikkeling van een kennisgemeenschap
Doel van al deze activiteiten is om communicatie tot stand te brengen tussen een uiterst boeiend terrein van wetenschappelijk onderzoek en een belangrijk en veel besproken onderdeel van het overheidshandelen. De mensen die zich met die verbinding (zouden willen) bezighouden, blijken dat vaak behoefte te hebben contact met geestverwanten. Een manier om dat contact tot stand te brengen is het oprichten van een kennisgemeenschap, via het project Handhaven en Gedrag. Eerste stappen in die richting zijn een e-mail nieuwsbrief en ��n of twee maal per jaar een discussiemiddag.

Discussiemiddag dinsdag 25 oktober te Utrecht
Doel van de middag is om kennis te nemen van de inhoud van een aantal lopende projecten en daar met elkaar over te discussi�ren. De middag bestaat uit 4 onderdelen van ongeveer 20 minuten met aansluitend 15 minuten voor discussie. De sprekers zijn:

dr. Judith van Erp (Erasmus Universiteit), over handhavingscommunicatie;
drs. Wendy Verdonk (Voedsel en Waren Autoriteit / Universiteit Maastricht), over de evaluatie van de handhaving van regels voor rookverboden en verkoop van tabak aan jongeren (promotieonderzoek);
dr. Sjoerd Goslinga (FIOD/ECD), over toepassing van sociaal-psychologische kennis bij handhaving van belastingregels;
prof. dr. Joop van der Pligt (Universiteit van Amsterdam) over het kennispotentieel dat de sociale psychologie heeft op het terrein van handhaving.
 
        Locatie:                Jaarbeurs Utrecht
        Inloop vanaf:          13.30 uur
        Aanvang:               13.45 uur 
        Afsluiting:              16:15 met aansluitend een borrel.
 
Nieuwsbrief
Nieuws op dit terrein willen wij 3 tot 4 maal per jaar gaan verspreiden via een e-mail-nieuwsbrief. De inhoud zal bestaan uit aankondigingen van nieuwe publicaties, bijeenkomsten en nieuwe onderzoeksprojecten. Zo'n nieuwsbrief werkt alleen als er veel mensen bijdragen inzenden. Lijkt u dit een goed idee? Laat het ons horen. Hebt u al interessante dingen die het vermelden waard zijn? Geef ze aan ons door!

Contact
de redactie van de nieuwsbrief bestaat voorlopig uit:
Ron Visser (r.a.visser@xs4all.nl   tel 06  5583  4063)
Irma Schenk (i.h.schenk@minjus.nl   tel 070  370  7048)
We zoeken nog enkele mede-redactieleden. Heeft u belangstelling?
 
Aan- of afmeldingen voor de nieuwsbrief
Wij willen u verzoeken om deze aankondiging ruimhartig door te sturen aan andere potentieel ge�nteresseerden! Wilt u zich aanmelden, dan kan dat via erh@minjus.nl .

Wie niet op de verzendlijst wil blijven staan kan zich via dit adres ook afmelden.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.