Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

VIde Jaarcongres 2005 (12/4/2005)

Vide Jaarcongres 2005
 
GRENZEN AAN TOEZICHT:
MAAKT TOEZICHT
DE SAMENLEVING RIJKER OF ARMER
 
dinsdag 12 april 2005
Locatie: Beatrix Theater
 
 
Rode draad van het congres
Programma
Thema ronde tafel discussies
Interactief middagdebat
Verslag van de ochtendsessie
Verslag plenair interactief middagdebat
Fotoverslag van het congres
 
 
RODE DRAAD VAN HET CONGRES
 
Zorgen over Nederland --in de toekomst-- hebben vooral betrekking op criminaliteit, normen en waarden, de sociale zekerheid, de veiligheid en de 'buitenlanders'. Voor de toekomst hopen Nederlanders op een samenleving met meer solidariteit, veiligheid, herstel van normen en waarden en behoud van de verzorgingsstaat. Ook de economische groei in ons land staat onder druk. Het Kabinet doet daarom een beroep op ondernemers, werknemers, maatschappelijke organisaties �n burgers om bij te dragen aan vernieuwing van onze economie en aan het herstel van vertrouwen. De ‘civic society’ wordt als een wezenlijke factor beschouwd bij het realiseren van deze doelen.
 
Met dit congres wil VIDE het debat openen over de bijdrage die toezichthouders, handhavers, inspecteurs en evaluatoren kunnen leveren aan het herstel van de economie en de kwaliteit van de samenleving. Wat zijn die bijdragen? Is er iets te zeggen over de verhouding tussen ‘kosten’ en ‘baten’? Zijn er grenzen aan het toezicht? Wat kunnen de burger en de samenleving zelf en waar lopen wij als beroepsbeoefenaren tegenaan? Welke keuzes maken we? Hoe verhoudt zich de groeiende aandacht voor risicomanagement in bestuur, beleid en toezicht tot de risicosamenleving? Dreigt wat in Engeland beschreven staat ook hier, namelijk dat de ‘risk management of everything is the risk management of nothing’?
 
Tijdens het ochtendprogramma zullen de VIDE-congresleden met elkaar in debat gaan over verschillende thema’s met als centrale vraag: maakt toezicht de samenleving rijker of armer? Tijdens het middagprogramma zullen vier prominenten onder vuur worden genomen, waarbij de deelnemers in de zaal via stemkastjes gevraagd worden hun mening te geven.

Terug

PROGRAMMA
 
 

 09.00 - 09.45 Ontvangst en registratie
 09.15 - 09.45 Algemene Leden Vergadering
   Welkomstwoord door Frans Leeuw, voorzitter Vide, directeur WODC Justitie,
  hoogleraar evaluatieonderzoek Universiteit Utrecht
   Ronde tafel discussies aan de hand van tien thema’s
  Deelnemers dienen zich vooraf, via het aanmeldingsformulier, voor twee thema's in te schrijven
   Lunch
   Debat: interactief debat onder leiding van Frans Leeuw
  Met inbreng van uw mening en opvattingen zullen wij met vier prominenten in debat gaan over
  een aantal economische principes van toezicht en handhaving
   Terugblik en afsluiting door de voorzitter
    
   
 


THEMA’S RONDE TAFEL DISCUSSIES
 

1. Zijn er welvaartseffecten van toezicht?
Over de vergroting van de reputatie van een land of sector door toezicht.
De NRC van 7 oktober 2004citeerde uit IMF onderzoek waarin de financiele toezichthouders in Nederland hoog gewaardeerd worden, terwijl de Rekenkamer de Autoriteit Financiele Markten op minor-minor punten afkraakt, meldde dat de welvaartseffecten van toezicht niet moeten worden onderschat.
In de VS is bekend dat sommigeaudit offices in de staten meer effecten hebben op het binnne halen van orders voor ‘hun staat’dan andere,simpelweg omdat ze effectiever en serieuzer �n minder proceduralistisch bezig zijn.
 
2. Overkill en nederlaag van toezicht
Toezicht en inspectie staat onder druk. Een recent WRR rapport maakt gewag van een ‘performance paradox�, omdat toezicht professionaliteit kan stuk maken. Doorte veel regels en het strak vast houden aan bepaalde protocollen en eisen is er geen ruimte voor vernieuwingen. Tegelijkertijd weten we ook dat er op tal van plekken in de samenleving geknoeid en gerommeld is, wetten lang niet altijd worden nageleefd en er tal van kwaliteitsproblemen binnen maatschappelijke organisaties bestaan die toezicht nodig maken. Gebrek aan toezicht kan het vertrouwen van mensen in organisaties daarom zeker ook verkleinen. Een belangrijke vraag is derhalve wat toezichthouders en inspecties kunnen bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen.
 
3. Wat blijft er hangen in de boezem van de toezichthouder?
Over openbaar maken van informatie bij inspecties en toezichthouders.
Een SG riep onlangs: "alles is openbaar tenzij de staatsveiligheid in het geding is". Moderne toezichthouders zijn voorstander van openbaarheid van informatie en zien daarin zelfs kansen om meer impact te hebben. Anderzijds zijn er aarzelingen of de openbaarheid niet in haar eigen staart bijt wanneer ze onbeperkt is. Iedereen beseft dat de politie of de AIVD "in het belang van de opsporing" gedoseerd moet omgaan met de openbaarheid in de fase van het onderzoek. Andere
inspecties worstelen nog met de vraag in hoeverre allerlei signalen/risicoanalyses openbaar moeten zijn op grond van de WOB. Een verschil met vroeger is dat dergelijke signalen en analyses nu in systemen en bestanden zijn ontsloten. Risiconalyses krijgen steeds meer een formele
plaats in het handelen van toezichthouders en handhavers. Daarmee is het eenvoudiger geworden voor derden om ze op te vragen. Het nadeel is dan dat onbevestigde signalen en hypothesen de ronde kunnen doen. Dit kan niet alleen nadelig zijn voor de objecten van toezicht. Het kan ook het toezicht zelf in de weg gaan zitten omdat de toezichthouder minder onbevangen tegemoet getreden wordt.
 
4. Het vlees keurt de slager?
Over tevredenheidsmeting door toezichthouders.
Idealiter omvat een evaluatieprogramma onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van het optreden. Heel vaak is een onderzoek onder de ondertoezichtgestelden een onderdeel hiervan (vaak zelfs de hoofdmoot). Dit heeft dan de vorm van bv. een bevraging perpost of telefoon.
Heelvaak blijkt dat 80% tevreden is. Zegt dit wel iets? Of is de vraagstelling (onbedoeld) eenzijdig? Interessante vragen zijn: Maakt het uit of het onderzoek door de organisatie zelf of door een
externe wordt uitgevoerd? En of het anoniem is?
Zijn positief beoordeelden ook meer tevreden over het optreden van de toezichthouder dan negatief beoordeelden? Wat is de juiste inbedding van dergelijk onderzoek?
Wij willen graag met elkaarnagaan welke methoden (survey, interviews, groepsgesprekken, internet etc) geschikt zijn en wat we er van mogen verwachten
 
5. Feedbackfunctie van toezicht
Is er behoefte aan een feedbackfunctie van toezicht en inspectie. En zo ja, welke bijdrage levert deze functie aan het leervermogen van de overheid?
 
6. Inspecties, de grootleveranciers van administratieve lasten?
Onder het beleid van het huidige Kabinet wordt er druk gelegd op de toezichthouders om de ‘burden of inspection’ te beperken. Niet zelden op een nogal eenzijdige manier. Soms zelfs wordt gedacht dat het schrappen van regelgeving vanzelf tot reductie van de administratieve lasten van
toezicht leidt. Er klinken ook andere geluiden: toezicht en verantwoording moeten altijd en dat mag best wat energie kosten. Het gaat er immers om watdie moeite oplevert.
Een interessante hypothese is dat de administratieve lasten vooral hoog zijn als een ondertoezichtgestelde zijn zaakjes niet op orde heeft. Wie geen goed kwaliteitszorgsysteem heeft, moet meer moeite doen om vragen van toezichthouders te beantwoorden.
 
7. Digitaal toezicht en communicatie
Nieuwe toezichtconcepten door �veld, volk en digitalisering�. Komen verwachtingen over digitalisering uit? Wat zijn de condities en beperkingen? Heeft ‘naming, shaming and blaming’ bij digitale communicatievormen meer gevolgen dan bij andere?
 
8. De rol van de handhavingsregisseurs bij gemeenten
Wat zijn de ontwikkelingen met de handhaving regierol die zij vervullen. Zijn er overeenkomsten tussen de gemeenten en andere handhavingorganisaties?
 
9. Het vijfluik van toezicht
In de gezondheidszorg (met name de curatieve sector) staat een aanzienlijke verandering op stapel, althans dat is het voornemen. Op basis van de sturingsvisie, grofweg aangeduid met markt waar het kan, borging publieke belangen waar het moet dit ook het totale toezichtsarrangement tegen het licht worden gehouden. Daarbij gaat het om een groot aantal velden:
*algemene mededingingstoezicht(NMA)
*sectorspecifiek markttoezicht(Nederlandse Zorgautoriteit io)
*gedragstoezicht(Idem, met raakvlakken AFM)
*toezicht borging publieke belangen(Idem)
*prudenti�el toezichtPVK
*kwaliteitstoezichtIGZ
Dit betekent dat het zorgveld staat aan de vooravond van veel nadenken over hoe de diverse toezichtarrangementen dienen te worden ingevuld en hoe zij onderling dienen te worden afgestemd.
Lessen uit andere sectoren zijn hierbij van groot belang en wellicht kunnen in de vorm van een aantal (korte) duo-presentaties voor de 2e t/m de 4e bullet (bijvoorbeeld marktspecifiek toezicht telecom en marktspecifiek toezicht zorg) volgend op een algemene beschouwing overeenkomsten en verschillen duidelijk gemaakt worden met daarbij vanuit de deelnemers suggesties voor oplossingsrichtingen.
 
10. Strijdige regels
Over ketentoezicht en meer samenwerking als oplossing.
Iedereen is voor samenspel tussen toezichthouders maar hoe organiseer je dat? Er zijn af en toead hoc projecten en gezamenlijke acties in reactie op incidenten. Ik hoor ook regelmatig voorstellen voor een soort totalitaire aanpak. Toezichthouders moeten gesloten fronten vormen,wisselen alle informatie onderling uit zodat een virtuele big brother ontstaat. Etc. Dit stuit natuurlijk op problemen van doelmatigheid. Wat zit er tussen ad hoc en totalitair?
Hoe kunnen toezichthouders structureel samenwerken, zonder dat dit leidt tot ondoelmatigheid en onmenselijke maatvoering,?
Zijn er belemmeringen vanuit de privacywetgeving bij uitwisseling van persoonsgegevens?
Hoe vind je de juiste schaal?
Is het pak van samenwerkende toezichthouders te zien als vruchtelozepoging tot riskmanagement of everything. Is er voldoende oog voor negatieve effecten van "totaaltoezicht".
U wordt tevens van harte uitgenodigd om voorafgaand aan het congres uw inbreng op bovengenoemde thema’s te mailen info@mosevents.nl o.v.v. uw naam, functie en organisatie.
 
Interactief middagdebat
Tijdens de middag is een interactief middagdebat, welke zal worden geleid door Vide voorzitter Frans Leeuw.
 
Aan dit debat werken tevens mee:
  • De heer drs R.IJ.M Kuipers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties - directeur-generaal Management Openbare Sector, voorzitter stuurgroep taakstellende visie op toezicht 2005)
  • De heer R.L.OLinschoten (voorzitter Adviescollege toetsing administratieve lasten -kroonlid SER en directeur Vemako Consultancy bv)
  • Mevrouw prof. dr. P. Meurs (lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - voorzitter van de projectgroep 'Governance en maatschappelijke dienstverlening' en een van de mede opstellers van het in 2003 verschenen rapport over waarden en normen,bijzonder hoogleraar Management en Organisatie in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, directeur van het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg.)
  • De heer mr. R.J.J.M. Pans (Voorzitter van de Directieraad VNG)
 
Dit debat vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur en gaat over de bijdrage van toezicht / handhaving aan zowel de vergroting van het vertrouwen in onze samenleving, als economische ‘prosperity’.
 
Elk van de vier debat inleiders zal een korte inleiding geven. Aan de hand van deze inleidingen en een aantal stellingen, door de inleiders verstrekt wordt het interactieve debat gevoerd.
 
Omdat de interactie tussen de deelnemers tijdens dit congres een belangrijke rol speelt, zal er gebruik worden gemaakt van stemkastjes, waarmee de deelnemers in de zaal kunnen stemmen over de geponeerde stellingen.
 

 
Organisatie:
De organisatie van het Vide jaarcongres 2005 is in handen van de congrescommissie, bestaande uit Tineke Hummelen, Hoofdinspecteur AID en Elly Romanesko, Directeur CBP
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.