Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Themabijeenkomst Vide Noord (22/3/2005)

�DE KUNST VAN HET KIEZEN�
RISICOANALYSES
EN
PRIORITERING IN DE HANDHAVING
Inhoud:
Vide-Noord

Doelgroep
Programma
Aanmelding

VIDE, de landelijke beroepsvereniging van toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren, stelt zich ten doel het zorgdragen voor verdere ontwikkeling van theorievorming, normstelling en de praktijk van het vakgebied van genoemde groepen en aanverwante professionals.
VIDE-Noord wil ook op regionaal niveau een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling van dit vakgebied, en richt zich dan met name op het uitwisselen van kennis en ervaring tussen noordelijke handhavers rond thema’s zoals hierboven genoemd.
In oktober 2004 heeft VIDE-Noord haar eerste activiteit georganiseerd, een goed bezochte bijeenkomst over ontwikkelingen in het toezichtveld. In 2005 zullen er ook diverse bijeenkomsten georganiseerd worden. De eerste bijeenkomst in 2005 is gericht op het bovenstaande thema.
De professionele ontwikkeling van het vakgebied Toezicht gaat snel. Transparante bedrijfsvoering, vastgelegde processen en procedures, outputsturing, effectiviteitmeting en de ontwikkeling van het personeelsbeleid toegespitst op handhavers, het zijn alle begrippen die tegenwoordig frequent worden gebruikt in de handhavingwereld. Begrippen welke voor VIDE-Noord aanleiding vormden om ��n en ander nader, in bredere kring, voor het voetlicht te brengen.
Ook andere overwegingen speelden hierbij een rol. Zo kunnen we constateren dat door diverse diensten nieuwe technieken worden ontwikkeld om een solide basis te geven aan de prioritering.
Prioritering welke tevens interpretatieverschillen tussen beleid en uitvoering bloot leggen.
Belangrijke achtergrond bij deze ontwikkeling is dat de overheid naar de samenleving steeds beter dient te legitimeren hoe zij haar prioriteiten in de handhaving vaststelt. Hoewel diensten altijd beperkt zijn in mensen en middelen ligt er wel degelijk een permanente druk op de overheid (in het bijzonder op de handhavers) om de ernstige problemen effectief aan te pakken. Door het keuzeproces rond prioritering op een transparante en goed onderbouwde wijze vorm te geven kan het bevoegd gezag dat de inspectiediensten aanstuurt beter haar politieke verantwoordelijkheid vormgeven op het gebied van de handhaving en wordt het maatschappelijk draagvlak voor toezichthouders en opsporingsambtenaren versterkt.

terug
 
 

Doelgroep
Gezien de relevantie en actualiteit van het thema �risicoanalyse en prioritering� wordt deze workshop georganiseerd voor bij deze vraagstukken betrokken handhavers en toezichthouders in het Noorden van het land (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel). Doel is dat de wijze waarop verschillende diensten omgaan met het keuzeproces rond de te stellen prioriteiten onderling wordt uitgewisseld. Achterliggend doel is natuurlijk dat inspectiediensten leren van elkaars benaderingen, ervaringen uitwisselen en mogelijkheden van kennisuitwisseling en samenwerking ontdekken en benutten. Dit geldt niet alleen op landelijk niveau, maar ook op regionaal niveau waarbij het veelal gaat om medewerkers die dicht bij de handhavingpraktijk van alledag staan. Zoals operationele leidinggevenden en uitvoerenden van (Rijks) inspectiediensten, belastingdienst, douane, gemeentelijke- en provinciale diensten, politie en brandweer met interesse of betrokkenheid bij prioriteitstelling.
 
terug
Programma
�DE KUNST VAN HET KIEZEN�

 Locatie: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), voorheen AZG
  Hanzeplein 1, Groningen
 Organisatie: VIDE-Noord
 13.45 uur Ontvangst, koffie/thee en uitreiking documentatie
 14.00 uur Opening en presentatie VIDE-Noord
  Inleiding: drs. John Vaneman, plv. directeur/manager strategie
  Directie Publieke Diensten, Arbeidsinspectie
 14.10 uur Welkomstwoord gastheer. UMCG: risicobedrijf?
  Inleiding: ir. drs.Lex van de Star, hoofd Dienst Arbo, Veiligheid en Milieu, UMCG
 14.25 uur �Nut en noodzaak van risicoanalyses als onderdeel van de prioriteitsstelling in de handhaving�
  Inleiding: prof. dr. Ko de Ridder, Bijzonder Hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen
 14.50 uur Pauze
 15.00 uur �Risico-model Arbeidsinspectie, toegepast op de sector Gezondheidszorg�
  Inleiding: drs. John Vaneman, plv. directeur/manager strategie
  Directie Publieke Diensten, Arbeidsinspectie
 15.20 uur �Risico-model Voedsel en Warenautoriteit�
  Inleiding: Roel Stevens, directeur Voedsel en Warenautoriteit Noord
 15.40 uur Pauze
 15.55 uur Plenaire forumdiscussie
  Discussieleider mr. Jan Laemers, directeur Directie Bouw, Arbeidsinspectie
 16.40 uur Informeel napraten met een drankje.
   
terug

Aanmelding
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen van deze workshop.
In verband met de organisatie ervan verzoek ik u, uw deelname, vroegtijdig maar uiterlijk 8 maart 2005, onder vermelding van naam, adres en woonplaats, per e-mail te melden bij:
secretariaat@videnet.nl
Ook kunt u zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij:
Arbeidsinspectie Groningen
t.a.v. de heer J. Mulder
Postbus 30016,
9700 RM Groningen
telefoon: 050-5225880
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Dit noopt ons, mochten de aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreffen, om boventallige aanmeldingen niet te honoreren.
Om onduidelijkheden te voorkomen krijgt u een bevestiging/afwijzing van uw aanmelding.
Namens VIDE-Noord
J.M. Vaneman/J. Mulder
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.