Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Tussen regeldruk en toezichtbehoefte (20/4/2004)

 

Verslag van de bijeenkomst 'Tussen regeldruk en toezichtbehoefte':
Minder administratie en toch goed toezicht
Middelvoorschriften
Keten omkeren

Minder administratie en toch goed toezicht
 
Het bedrijfsleven klaagt over hoge administratieve lasten en deze regering heeft oog voor die ergernis. Een belangrijk deel van de administratieve lasten vloeit echter voort uit informatieverzoeken van handhavers en toezichthouders aan bedrijven. Of het a.u.b. dus iets minder kan. Maar is effici�nt toezicht dan nog mogelijk? ‘De Belastingdienst geeft al jaren het goede voorbeeld.’
 
De vraag in hoeverre het verminderen van administratieve lasten voor bedrijven niet ten koste gaat van adequaat toezicht stond centraal tijdens een workshop van Vide op 20 april in Zoetermeer. De overheid vindt dat het bedrijfsleven met een informatieplicht op tal van gebieden teveel wordt belemmerd in ’het ondernemen’. Een deel van de administratieve lasten voor bedrijven vloeit voort uit rapportages die handhavers vragen.

De ergernis over die verplichte informatieverstrekking klopt vaak niet met de feitelijke financi�le last, vertelde Andr� Nijssen, directeur EIM-groep tijdens de workshop. Je hoort bedrijven bijvoorbeeld nauwelijks klagen over de Wet op de Jaarrekening, terwijl juist deze wet hen de meeste kosten veroorzaakt: 1,5 miljard euro per jaar. Daarmee is deze Wet verreweg de duurste voor Nederlandse bedrijven, maar daarover wordt nauwelijks geklaagd door bedrijven omdat ze zelf ook baat hebben bij het berekenen van (betrouwbare) jaarcijfers. Dat de administratiekosten van de informatieplicht uit de Arbowetgeving nihil zijn in vergelijking met die van de Wet op de Jaarrekening doet niets af aan het ongenoegen over de administratieve verplichtingen bij deze regelgeving. Gemiddeld is het midden- en kleinbedrijf per jaar ruim �15.000,- kwijt aan administratieve lasten. Voor een grote onderneming is dat �195.000,-

Jeroen Nijland, directeur Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten (IPAL) van het ministerie van Financi�n verdedigde het standpunt dat ergernis waar mogelijk moet worden weggenomen, ook al is de administratieve last niet groot: ‘Het gaat ook om de redelijkheid van regels. Bedrijven vinden de verplichting de deponering van de Jaarstukken op hun kosten te publiceren in de Staatscourant irritant. Niet vanwege de kosten, maar omdat men het als volstrekt overbodig ervaart en omdat de stukken ook bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd.’ Die verplichting is inmiddels geschrapt. De heer P. Bont, algemeen secretaris van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal), nuanceerde de ergernis vanuit het bedrijfsleven. ‘Als het om het verkrijgen van subsidies gaat vult het gros van de bedrijven zonder morren de vragenlijsten in.’

 

 
Middelvoorschriften
Uit een onderzoek van EIM blijkt dat veel administratieve rompslomp wordt veroorzaakt door monitorringonderzoeken van handhavende en toezichthoudende organisaties. Het bundelen van deze verzoeken om informatie of data-uitwisseling tussen toezichthouders gebeurt nauwelijks. Uit oogpunt van privacy zou dat overigens wel mogen, mits er bij een onderzoek vooraf duidelijk wordt vermeldwaar de verstrekte informatie voor wordt gebruikt.
Nijland betoogde dat veel middelvoorschriften kunnen worden vervangen door doelvoorschriften. Dat maakt de regelgeving en controle vaak eenvoudiger en het beperkt de administratie. Hij noemde de controles op vleesproductie- en verkoop als voorbeeld. ‘Daar zijn vier toezichtorganisaties mee bezig met veel overbodige overlap.’ De groeiende samenwerking van Rijksinspecties werd geroemd omdat het bij kan gaan dragen aan minder administratie voor bedrijven. Ook organisaties als NMa en Opta zijn gevraagd de administratieve druk op bedrijven te verminderen.
De Raad van State pleit in haar laatste jaarverslag voor minder papiercontrole vooraf: ’We moeten meer op pad en meer achteraf controleren.’
 
Keten omkeren
Door de keten om te keren zijn administratieve lasten snel compleet zichtbaar te maken. ‘Nu wordt vanuit de diverse overheden gekeken. Draai het om: kijk in de bedrijfsadministraties wat ondernemers allemaal wel niet moeten invullen en ga van daaruit bundelen of schrappen’, aldus Joop van Lunteren van Het Expertise Centrum (HEC). Ook zal vaker zelfinspectie moeten worden toegepast. De Belastingdienst werkt al zo. ‘De Belastingdienst is geen politieagent meer, maar dienstverlener. De fiscus biedt waar mogelijk hulp bij het invullen van de aangifte. Mede door die service vullen miljoenen mensen hun aangifte vrijwillig en fatsoenlijk in.’
Elly Romanesko, directeur van het College Bescherming Persoonsgegevens, pleitte er voor samen met brancheorganisaties te bepalen wat er aan informatie-uitwisseling noodzakelijk is. ‘Vraag niet zomaar alle gegevens op, maar maak met de betrokken sector een selectie die voor beide partijen bruikbaar en billijk is en treedt repressief op tegen degenen die zich hier niet aan houden.’ Dan is er in een branche doorgaans ook begrip voor stevig toezicht op degenen die niet mee willen doen. ‘Als een branche en de toezichthouder een gemeenschappelijk belang hebben werkt het.’
De deelnemers van de workshop vonden het uitstekend dat de administratieve lasten via een nulmeting nu eindelijk in kaart zijn gebracht. Het geeft een duidelijk beeld waar de pijn zit.
Meer informatie over de nulmeting administratieve lasten en adviezen inzake nieuwe wetgeving is te vinden op: www.actal.nl , www.administratievelasten.nl en www.eim.nl.
 
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.