Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Bijeenkomst noordelijke afdeling Vide (26/10/2004)

Verslag
 
VIDE- Noord van start gegaan!
Bijeenkomst Groningen, 26 oktober, 09.30-12.30 uur
 
In het voorjaar van 2004 hebben enkele vertegenwoordigers van rijksinspectiediensten in het noorden het initiatief genomen om te komen tot een noordelijke VIDE-organisatie. Het doel van de noordelijke VIDE-organisatie ligt in het verlengde van de landelijke organisatie:
-     bijdragen aan de verdere professionalisering van het vak van toezichthouden, inspectie, handhaven en
      evalueren;
-     het bieden van een platform voor het uitwisselen van ervaringen en deskundigheid.
 
Op 26 oktober 2004 organiseerde VIDE-Noord een bijeenkomst over samenwerking door rijksinspecties. Gastheer op deze ochtend was de VROM-Inspectie Noord. De Inspecteur-Generaal VROM, de heer G.J. Wolters, was bereid gevonden in een korte inleiding de ontwikkelingen op het terrein van inspectie, handhaving en toezicht te schetsen. Belangrijke door hem genoemde thema’s zijn:
-           accent op naleving in plaats van op handhaving
-           niet alleen effectief handhaven maar ook effici�nt handhaven
-           het risicodenken en de daaruit voortvloeiende professionalisering
-           ontwikkeling naar ketenhandhaving
-           de toenemende rol van de burger (horizontaal toezicht, burgerbrieven, burgerplatforms)
-           deregulering (‘het zal nog heel wat regelgeving kosten om iets af te schaffen’)
 
Arend Kroes van de VROM-Inspectie Noord is projectleider voor de pilot ‘Chemische industrie Delfzijl’. Dit is een pilot van het project ’Gezamenlijke Bedrijfsbezoeken Rijksinspecties’, in het kader van het actieprogramma ‘Andere Overheid’. Het initiatief voor deze pilot heeft gelegen bij de branchevereniging, die zich beklaagde over een te grote toezichtslast. VROM-Inspectie en Inspectie V en W hebben daarop besloten tot een samenwerkingspilot, waarbij de Arbeidsinpectie en het SodM zich hebben aangesloten.

Arend Kroes vertelde dat tijdens de pilot ook de niet rijksinspecties provincie en waterschap zijn gaan meedoen, waarbij de provincie zelfs een co�rdinerende rol is gaan vervullen. Zo’n co�rdinerende rol is hard nodig omdat anders dreigt dat de samenwerking zich beperkt tot het afstemmen van het moment van controle. Door onderlinge co�rdinatie ontstaat een begin van een 1-loket gedachte. Dat doet wel een groter beroep op de deskundigheid van de betrokken inspecteurs. Een andere opvallende bevinding van de pilot, die formeel nog niet is afgesloten, is het feit dat samenwerken ‘leuk’ is, doordat alle betrokkenen de kans krijgen ook eens een kijkje te nemen in de keuken van andere toezichthouders.

De ongeveer 40 aanwezige toehoorders - waaronder ook Vide hoogleraar Ko de Ridder - werd gevraagd in subgroepen na te denken over mogelijkheden om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Een kleine bloemlezing uit de geopperde mogelijkheden:
-           het informeren over en afstemmen van de werkplannen
-           wederzijds stage lopen
-           gebruiken van elkaars bevoegdheden
-           uitwisselen van ervaringen op de werkvloer (het VIDE-caf�)
-           integrale controles instellen, zoals het SodM dat al doet
-           meer overleg met de belanghebbenden wat zij belangrijk vinden
-           elkaar tippen over aangetroffen twijfelachtige situaties
-           afsluiten van een convenant.

Heel concreet leidde de bijeenkomst tot een afspraak tussen enkele leidinggevenden van de Arbeidsinspectie en de Voedsel- en Waren Autoriteit om te bezien in hoeverre de onafhankelijk van elkaar geplande inspecties op kinderdagverblijven op elkaar zouden kunnen worden afgestemd.
 
VIDE-Noord is voornemens ook in 2005 enkele bijeenkomsten te organiseren.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.