Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Dilemma's bij het sturen op kwaliteit bij ex post onderzoek (6/11/03)

Thema-bijeenkomst
Gehouden op 6 november 2003
Voorzitter: Anneke Slob, IOB, Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanleiding
Welke eisen mag je stellen aan goed evaluatieonderzoek. Deze vraag staat volop in de belangstelling in evaluerend Nederland. Bij de rijksoverheid zijn VBTB en RPE een krachtige stimulans. In de RPE is een aantal kwaliteitseisen geformuleerd op het vlak van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Maar hoe functioneren die in de praktijk en zijn er andere kwaliteitseisen die wellicht een belangrijke(r) rol spelen? VIDE en het ministerie van Financien hebben een project gestart om hierover discussie te krijgen. In dat kader heeft op 2 oktober een boeiend en drukbezocht VIDE-symposium plaatsgevonden in de Lounge van de Rijksacademie voor Financien en Economie (70 deelnemers). Twee themabijeenkomsten zullen volgen op resp. donderdagmiddag 6 november (kwaliteitseisen ex post onderzoek) en donderdagmiddag 27 november (kwaliteitseisen ex ante onderzoek). Tenslotte zal het thema ook terugkomen op het VIDE-jaarcongres (11 maart 2004). Deze Nieuwsbrief biedt een impressie van het symposium en geeft meer informatie over de themabijeenkomsten.
Impressie Symposium
Evaluatieonderzoek wordt steeds belangrijker. Met deze stelling opent Peter van der Knaap (hoofd afdeling Beleidsevaluatie, Ministerie van Financien) het symposium. Hij refereert aan VBTB en de jongste Miljoenennota. Bij het monitoren van beleidsdoelstellingen (e.g. punctualiteit van de treinen of integratie van allochtonen) wordt steeds vaker gebruik gemaakt van (combinaties van) systemen van prestatiegegevens en evaluatieonderzoek.

Prof. Hessel Oosterbeek (Universiteit van Amsterdam en NWO onderzoeksproject Scholar) houdt een pleidooi voor het zogenoemde 'quasi experiment' als evaluatie-instrument. Het kenmerkende daarvan is een goede controlegroep waarbij deelnemers en niet-deelnemers niet systematisch van elkaar verschillen (keuze 'at random'). Pas dan is het mogelijk om het geisoleerde effect van een beleidsmaatregel weer te geven. Oosterbeek meent dat op dit gebied meer mogelijk is dan nu plaatsvindt.
Prof. Erik de Gier (Universiteit van Amsterdam en SISWO) constateert dat veel beleidsevaluaties van onderzoeksbureaus/universiteiten in de la verdwijnen (te wetenschappelijk, te objectief, niet bruikbaar). Maar te dicht op het beleid zitten heeft ook bezwaren (te praktisch, te subjectief). Wat is de optimale afstand tussen onderzoek en beleid? De Gier pleit ook voor meer gebruikmaken van bestaand onderzoek. Uiteindelijk doel is te komen tot evidence-based policy.

Ter inleiding van de levendige discussie constateert prof. Frans Leeuw (VIDE-voozitter, Universiteit van Utrecht en directeur WODC, Ministerie van Justitie) een onderhuidse spanning in de zaal. Wat doen we nu met al dat beleidsonderzoek in de praktijk?, Wat telt als "evidence"? en Waar leren we het meeste van? Bij de 'quasi experimenten' mist de zaal een duidelijke relatie met de beleidstheorie: "hoe werkt het onder de motorkap?". Dat wil je toch weten als je beleidsdoelstellingen moet evalueren. En wat betreft de 'overload' aan beleidsonderzoeken ziet men als mogelijke oplossingen: meer 'quick and dirty' onderzoeken en meer gebruik van bestaand onderzoek. En onderzoekers moeten kritisch zijn op de eigen resultaatgerichtheid.

Programma
15:30-16:00 Casus Nachbarland Niederlande (Evaluatieonderzoek Campagne 1998-2002 Imagoverbetering van het Nederlandse agroproduct in Duitsland).
Presentatie opdrachtgever: Marjolijn Sonnema (plv. directeur Industrie en Handel, LNV).
Presentatie opdrachtnemer: Frits Lintmeijer (Maatschap voor Communicatie, Utrecht).
16:00-16:30 Visie opdrachtgever "Dilemma's bij het sturen op kwaliteit"
Leo Schrijver (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
16:30-17:00 Visie opdrachtnemer "Dilemma's bij het sturen op kwaliteit"
Rob van de Lustgraaf (Andersson Elffers Felix, Utrecht).
17:00-17:30 Discussie.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.