Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Congres Toezicht en Compliance

16 november 2007 vanaf 13:15 uur
Aula van de Haagse Hogeschool

De laatste jaren staat overheidstoezicht op de naleving van wettelijke regels zeer
nadrukkelijk in de belangstelling. Zowel het door autoriteiten en inspecties uitgeoefende
toezicht op ondernemingen als het toezicht op organisaties met wettelijke taken raakt
een veelheid van juridische en maatschappelijke thema’s als wettelijke grondslag,
bevoegdheden en effectiviteit. Het lijkt wenselijk te zijn de wettelijke inrichting en
bevoegdheden van toezichthouders te stroomlijnen. Het lijkt duidelijk te zijn dat het
onmogelijk is om voortdurend de naleving van elke wettelijke eis bij elke onder toezicht
staande organisatie te controleren. Voor welke keuzes staan wij als het gaat om een
effectieve toezichtsstrategie en welke factoren spelen een rol bij deze keuzes? Hoe dienen
de onder-toezicht-gestelde ondernemingen en organisaties te reageren op al deze
ontwikkelingen en hoe dienen zij de compliance functie in te richten?
 
Kunnen we onder-toezicht-staande organisaties meer ruimte geven als zij hun
verantwoordelijk nemen en zo ja, hoe doen we dat? En hoe meten we eigenlijk of een
organisatie de naleving van wettelijke eisen effectief heeft geborgd? Hoe gaan we om met
mogelijke belangenverstrengeling als partijen verschillende ‘petten’ op hebben? In
hoeverre staan compliance convenanten op gespannen voet met de onafhankelijkheid
van toezicht en het gelijkheidsbeginsel? Welke handhavende rol komt het strafrecht toe
bij een vruchtbaar bestuursrechtelijk handhavingstraject cq. compliancetraject en hoe
kan die rol geconcretiseerd worden in bindende wet- of regelgeving (beleidsregels)? Is
het redelijk om te verwachten dat alle risico’s kunnen worden vermeden en dat een
situatie van 100% compliance bereikt kan worden? Is het toezicht en zijn de sanctie-
instrumenten in de publieke sector (op de Rechtspersonen met Wettelijke Taak)
voldoende adequaat ingericht?

Vragen genoeg rond het thema toezicht en compliance.
 
Het Bynkershoek Onderzoekscentrum voor Overheidstoezicht & Compliance organiseert in
samenwerking met de Kenniskring Public Management van de Haagse Hogeschool en
adviesbureau Syncera op 16 november 2007 een congres waarin een aantal praktische en
principiële onderwerpen rond toezicht- en compliance-arrangementen centraal staan, aan de
hand van de praktijk op een drietal gebieden: het milieu, de financiële dienstverlening en het
onderwijs.
 
Het congres vindt plaats in de Aula van de Haagse Hogeschool in Den Haag (zie www.hhs.nl)
en bestaat uit een inleiding door een ervaringsdeskundige, drie parallelle paneldiscussies rond
de sectoren milieu, financiële dienstverlening en onderwijs, alsmede uit een plenaire
presentatie van die paneldiscussies. Een receptie geeft na afloop de gelegenheid diverse
spelers in het veld te ontmoeten en afspraken te maken voor nader overleg.
 
Zie voor het programma en het aanmeldingsformulier: www.bynkershoek.eu

 Locatie Aula van de Haagse Hogeschool
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.