Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk

"Outcome Mapping en Outcome Harvesting: meer zicht op effecten van beleid?"

 

U kunt de presentaties die gebruikt zijn tijdens deze bijeenkomst hieronder downloaden:

 

Outcome mapping en Outcome harvesting zijn twee participatieve evaluatiemethodes gericht op het verwerven van inzicht in de outcome van beleid en programma’s, in het bijzonder in onoverzichtelijke en complexe situaties. Tot nog toe worden de methodes vooral ingezet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, maar ze zijn zeker ook op andere beleidsterreinen bruikbaar.

 

Om deze methodes nader te verkennen organiseert het Evaluatorennetwerk op 13 maart 2018 een bijeenkomst over Outcome mapping en Outcome harvesting. Goele Scheers en Steff Deprez (CV’s: zie onder) verzorgen hierover een introductie. Zij hebben bijgedragen aan de methodiekontwikkeling en hebben ruime ervaring in het gebruik ervan. Na een introductie over de gemeenschappelijke principes en concepten van Outcome Mapping en Outcome Harvesting, zullen Goele en Steff de praktische stappen van deze twee methodes in meer detail toelichten.

 

Wendy Asbeek Brusse (directeur IOB) en Odette van de Riet (Behavioural Insight Team IenM) zullen een reflectie geven op de mogelijke toepassing van deze methodes voor monitoring en evaluatie van beleid op het terrein van BZ/BHOS en IenM.

 

Graag gaan we daarna met de zaal in gesprek over de toepasbaarheid van deze methodes voor leren en verantwoording op verschillende beleidsterreinen en over de rol van evaluatoren, beleidsmakers en uitvoerders daarbij. 

 

Programma

15.00 – 16.00 Inleiding in Outcome mapping en Outcome Harvesting door Goele Scheers en Steff Deprez
16.00 - 16.30 Reflectie door Wendy Asbeek Brusse (IOB) en Odette van de Riet (BIT IenM)
16.30 - 17.00 Vragen en discussie
17.00 – 18.00 Borrel

 

Datum: dinsdag 13 maart 2018

Aanvang: 15.00 - 18.00 uur

Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag (Rijnstraat 8. zaal 02.D.075)

Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl

Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden

 

Outcome Mapping (OM) is een methode voor het plannen, opvolgen en evalueren van sociale veranderingsprocessen. OM focust op de gedragsveranderingen van individuen, groepen en organisaties die een organisatie of programmateam in een bepaalde context via interventies tracht te beïnvloeden of veranderen. Het richt zich met name op het in kaart brengen en opvolgen van veranderingen (outcomes) in praktijken, gedrag, relaties en acties van die actoren die zich in de invloedssfeer van de interventie bevinden. Outcome Mapping biedt een reeks van praktische tools aan om het ontwerp van programma-initiatieven actorgericht en systemisch te benadering met oog voor de complexiteit van sociale veranderingsprocessen. Het monitoring en evaluatieproces van OM helpt mensen om meer systematisch en pragmatisch te denken over wat hun bijdrage is aan verandering en indien nodig de strategieën aan te passen. 
 

Outcome Harvesting (OH) is een evaluatiemethode gebaseerd op de principes van Outcome Mapping en Utilization-Focused evaluation. Het is een participatieve methode die gebruikt wordt om samen met programmateams en partners de outcomes van een bepaalde interventie te identificeren, te formuleren, te verifiëren en te begrijpen. De methode is met name nuttig in situaties waarin de verbanden tussen oorzaak en effect moeilijk te begrijpen  zijn. In tegenstelling tot vele andere evaluatiemethoden meet Outcome Harvesting geen vooruitgang aan de hand van vooraf bepaalde resultaten of doelstellingen, maar verzamelt het eerst bewijs rond wat er is bereikt om vervolgens te gaan bepalen of en hoe de interventie heeft bijgedragen tot deze veranderingen.


Goele Scheers 
Goele is een onafhankelijke consultant die gespecialiseerd is in monitoring en evaluatie in complexe situaties. Ze ondersteunt organisaties en netwerken over de hele wereld bij het ontwikkelen en verbeteren van hun systemen voor planning, monitoring en evaluatie. Goele is met name gespecialiseerd in Outcome Mapping en Outcome Harvesting. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring met het gebruik van deze methoden en heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van Outcome Harvesting. Voordat ze consultant werd, werkte ze bij ‘The Global Partnership fort he Prevention of Armed Conflict' (GPPAC). Als coördinator voor planning, monitoring, evaluatie en leren heeft ze een netwerkbreed PM&E-systeem opgezet gebaseerd op Outcome Mapping en Outcome Harvesting. Ze heeft een master in ‘Intercultural Work and Conflict Management', een master in internationale studies, een bachelor in sociaal werk en een bachelor in psychologie.
Zie www.goelescheers.be voor meer informatie.

 

Steff Deprez
Steff is een onafhankelijke consultant gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van leergerichte monitoringprocessen en -systemen. Hij werkte 16 jaar als internationale ontwikkelingsmedewerker en heeft een uitgebreide ervaring in het gebruik van complexiteitsbewuste methoden zoals Outcome Mapping, Outcome Harvesting en SenseMaker. Steff begon in 2004 Outcome Mapping te gebruiken voor het design en de monitoring van een milieu-educatieprogramma van VVOB (St2eep) in Zimbabwe. Van 2006 tot 2010 werkte hij als programma-adviseur voor het Vredeseilanden (VECO) -landprogramma in Indonesië. Gedurende deze periode faciliteerde hij de ontwikkeling van een op OM gebaseerd raamwerk voor VECO’s value chain programma's, later toegepast in het wereldwijde VECO-programma. Steff biedt in-house en openbare OM-trainingen en adviseert organisaties bij het gebruik van ontwerp- en monitoringsystemen van OM-programma's. In 2010 was hij co-auteur van het Indonesische Outcome Mapping-handboek. Hij heeft een grote interesse in het aanpassen van Outcome Mapping en Outcome Harvesting aan specifieke programmabehoeften en om een relevante, nuttige en pragmatische monitoring- en leerpraktijk op te zetten.

 

Wendy Asbeek Brusse
Wendy is sinds medio 2015 directeur van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. IOB verricht onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het Nederlandse buitenlandbeleid. IOB helpt beleidsmakers verantwoording af te leggen over de resultaten van het beleid. Daarnaast helpt IOB beleidsmakers te leren van evaluaties en het beleid te verbeteren. Voor haar indienstreding bij IOB was Wendy onder meer werkzaam als directeur bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), als senior beleidsadviseur bij de directie Inburgering en Integratie van het toenmalige ministerie van VROM, als wetenschappelijk onderzoeker bij de WRR, als universitair docent bij de opleiding Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties van de Universiteit Groningen en als universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ze behaalde haar PhD aan het Europees Universitaire Instituut in Florence, Italië.

 

Odette van de Riet

Odette van de Riet is programmamanager van het Behavioural Insight Team (BIT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). BIT IenW is een netwerk van kennisinstellingen, gerenommeerde gedragswetenschappers en praktijkexperts op het gebied van gedrag met IenW als thuisbasis. Dit kennisnetwerk maakt het mogelijk om snel en flexibel de benodigde kennis te mobiliseren. Odette is het boegbeeld van BIT IenW en de stuwende kracht om gedragskennis vanuit verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen en te vertalen naar de beleidspraktijk van IenW. Deze opdracht past in het profiel van Odette: het bouwen van bruggen tussen kennis en beleid. Dat is ook de rode draad in haar loopbaan. De basis daarvoor is gelegd in haar studie civieltechnische bestuurskunde (Universiteit Twente), haar promotieonderzoek in de beleidsanalyse (Technische Universiteit Delft) en haar loopbaan bij de Europese vestiging van de RAND Cooperation (RAND Europe).Locatie Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.