Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "Naar een Nederlandse omgevingsautoriteit"

 


Vide bijeenkomst "Naar een Nederlandse omgevingsautoriteit"

Volgens de Kaderstellende nota toezicht (2001) moeten onder toezicht staande organisaties, burgers, de minister en het parlement erop kunnen vertrouwen dat toezicht waarvoor een minister ten opzichte van het parlement verantwoordelijk is, zoveel mogelijk onafhankelijk, transparant en professioneel wordt uitgevoerd. Deze stellingname is in lijn met de Europese eis van onafhankelijkheid van toezicht op marktpartijen. In tegenstelling tot andere vormen van economisch toezicht heeft de wetgever voor het milieutoezicht tot nu toe geen actie ondernomen om de onafhankelijkheid ervan te garanderen, afgezien van het instellen van de Nederlandse emissie-autoriteit als onafhankelijk toezichthouder voor de emissiehandel in o.a. broeikasgassen.

Deze inactiviteit is opmerkelijk én teleurstellend. Opmerkelijk omdat de regering en het parlement niet nalaten te wijzen op het belang van een level playing field bij het milieutoezicht. Teleurstellend omdat de wetgever voor het milieutoezicht kennelijk niet nodig vindt wat hij wel voor andere vormen van economisch toezicht heeft geregeld: de instelling van een onafhankelijke handhavingsautoriteit. Volgens de inleiders Margot Stoové en Gustaaf Biezeveld blijft hierdoor de kans op milieuschandalen, zoals recent Chemie-Pack, onverminderd groot.

In hun met de Vide Publicatieprijs 2011 bekroonde artikel ‘Naar een Nederlandse Omgevings¬autoriteit. Een pleidooi voor onafhankelijk milieutoezicht’ hebben zij als eersten een rechtstreeks verband gelegd tussen het nog steeds niet op orde zijn van het milieutoezicht en het ontbreken van onafhankelijk toezicht op bedrijfsactiviteiten met risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de mens en de milieukwaliteit.

Op de Vide-bijeenkomst zullen zij, om te beginnen, toelichten hoe zij tot dit inzicht zijn gekomen. Daarna willen zij graag in discussie gaan met de aanwezigen aan de hand van de vraag of het gelegde verband tussen tekortschietende effectiviteit van toezicht en het ontbreken van onafhankelijkheid wordt herkend en, zo ja, hoe zij denken over de geschetste oplossing. Deze vraag is actueel gezien het lopende proces van vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) en de opdracht aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) tot het organiseren van het toezicht op bedrijven vallend onder het Besluit risico’s zware omgevallen (BRZO).    

Datum: donderdag 25 oktober 2012
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Regardz The Globe, Den Haag (klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding: voor 23 oktober a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 (Voorlopig) Programma:
  15.00 - 15.10 uur Ontvangst
  15.10 - 15.15 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Vide
  15.15 - 16.15 uur Inleider: Margot Stoové en Gustaaf Biezeveld
  16.15 - 17.00 uur Interactive zaaldiscussie
  17.00 uur Afronding en aansluitend een borrel
  17.30 uur Einde programma

 

 Toegangsprijs nvt
Organisator Vide
Locatie Regardz The Globe, Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.