Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Toezicht houden in de Toekomst

Intern en extern toezicht

Op 26 mei 2011 organiseert
• de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ)

samen met drie collega toezichthouderverenigingen
• de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
• de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
• de Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK)

 
een unieke en eenmalige dagbijeenkomst over de toezichthouder van de toekomst, het toezicht in de maatschappelijke sectoren.

Aan deze dag verlenen elf overheidsinspecties hun medewerking:
• de Algemene Rekenkamer (AR),
• de Inspectie voor het onderwijs,
• de GGD Nederland,
• het Waarborgfonds voor de Zorgsector,
• de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ),
• de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
• de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa),
• het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV),
• het Waarborgfonds Kinderopvang en
• de Inspecties van VROM en VWS.

U wordt van harte uitgenodigd aan deze bijeenkomst deel te nemen om met uw collegae uit de eigen en de andere maatschappelijke sectoren én met vertegenwoordigers van de overheidstoezichthouders van gedachte te wisselen over hun én uw visie op het toezicht en de toezichthouder in de nabije toekomst.

Vragen voor de toekomst: toenemen bij afnemen
De besturen van de toezichthouderverenigingen constateren dat in de diverse sectoren een aantal dezelfde actuele thema’s spelen.

Voorbeelden daarvan zijn:
• de toename van vormen van marktwerking in de verschillende sectoren
• de groeiende verwachtingen en stringentere eisen aan kwaliteit, die aan de toezichthouder en aan zijn toezicht worden gesteld;
• de toenemende eisen van transparantie over het functioneren en
• het toenemen van dilemma’s en risico’s.

Wat betekent dit alles voor het toezicht van de toekomst?
En dat in een periode waarin tegelijkertijd sprake is van het afnemen van financiële mogelijkheden, van krimp van bevolking, van beperking door Europese regelgeving!

Heeft dit effect op de onderscheiden verantwoordelijkheden van intern toezicht en overheidstoezicht? Verandert dit de relatie tussen beide vormen van toezicht?

En wat betekent het dat intern toezicht de hoofdschakel van het toezicht wordt geacht te zijn?

Moet het toezicht teruggaan naar de kern van de maatschappelijke instituties: de bestaansreden en hun maatschappelijke waarde? En tegelijkertijd aandacht hebben voor normen en waarden en integriteit, voor klantwaarde, gemotiveerde medewerkers en optimale werkprocessen? Hoe zal het toezicht hiermee omgaan?

En hoe relateert het toezicht enerzijds aan bestuur en interne en externe stakeholders en anderzijds aan overheid, politiek en media?

Vragen te over om met collegae toezichthouders en overheidstoezichthouders te overdenken en gezamenlijk naar antwoorden te zoeken.

Programma
Drie eminente plenaire sprekers, een uit de wereld van de politiek, een uit die van maatschappelijke organisaties en burgers en een uit de wetenschap openen de dag.

Als dagvoorzitter treedt de heer Hans de Boer op. De heer prof. dr. Jan Peter Balkenende, oud premier, is de key note spreker die vanuit de politieke invalshoek het toezicht van de toekomst zal bespreken. De heer prof. dr. Jaap W. Winter treedt aan als key note speaker vanuit de wetenschappelijke invalshoek.
De derde twee key note inleider is gevraagd. Zodra bekend wordt dit op de internetpagina van de bijeenkomst en van uw vereniging bekend gemaakt.

In het middagdeel kunt u deelnemen aan twee van de tien workshops over thematieken voor en aspecten van het toekomstig toezicht: een ronde waarin naar binnen gekeken wordt en een ronde waarin de blik naar buiten is gericht.

De eerste ronde heeft als onderwerpen:
• mensen in de organisatie - toezicht op professionals en inspraak medewerkers
• transparantie - verantwoording
• de zin van governance codes
• toezicht en stakeholders – omgang met belanghouders en belanghebbenden
• de relatie van de raad van toezicht met de raad of college van bestuur
In de tweede ronde komen als onderwerpen aan bod:
• beloningen
• het publiek/private partnerschap
• de veranderende omgeving - demografie, pensioen, krimp, omgevingsvraagstukken)
• de toekomstbestendigheid
• de relatie van het interne en het externe (overheid)toezicht 

Dit alles levert u en uw vereniging visie op. Door de uitwisseling ontstaat tevens een in breedte ontwikkeld beeld van wat de samenleving wel en niet van de toezichthouders mag verwachten. Of zij nu van een van de sectoren of van de overheid zijn.

Het doel is dat het gedachtegoed van deze dagbijeenkomst neerdaalt in een statement van de dag en in een verslag, dat ongetwijfeld zal bijdragen aan de beleidsvisie van uw toezichthoudervereniging(en).
 
Locatie en tijdstippen

De bijeenkomst vindt op donderdag 26 mei 2010 in de Neyenrode Universiteit te Breukelen plaats tussen 09.30 en 17.00 uur.

Aanmelden
U kunt zich vanaf donderdag 3 maart 2011 voor deelname aanmelden via de internetpagina van deze bijeenkomst: www.toezichtintoekomst.nl

Wij zullen u graag begroeten op deze voor Nederland unieke dagbijeenkomst.

Namens de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK),

Marius Buiting, directeur NVTZ,
Maria Jongsma, directeur NVTK,
Ton du Burck, directeur VTOI,
Albert Kerssies, directeur VTW en
Jacques Gerards, coördinator toezicht in de toekomst.

 Locatie Neyenrode Universiteit te Breukelen
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.