Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Bijeenkomst: "Gedogen door bestuurorganen"

Hier treft u de handout van de presentatie van de heer Vermeer gepresenteer op de bijeenkomst van 17 maart j.l.


Het proefschrift "Gedogen door bestuursorganen", geschreven door mr. dr. Frank Vermeer, behandelt het gedogen door bestuursorganen van overtredingen van wettelijke voorschriften. Aan de orde komen de bestuursrechtelijke mogelijkheden om te gedogen en de daarvoor geldende formele vereisten. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het gedogen voor het gedogende bestuursorgaan, de gedoogde overtreder, derden en de strafrechtelijke autoriteiten.

Tevens is aandacht besteed aan de betekenis voor het gedogen van het recht van de Europese Unie en van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In het slothoofd¬stuk wordt nagegaan of het aanbeveling verdient wetgeving tot stand te brengen voor verschillende aspecten van gedogen, bijvoorbeeld betreffende de materiële normering van het gedogen, de verplichting handhavingsbeleid vast te stellen, en de plicht tot opschriftstelling van gedoogbeslissingen. Meer in het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de vraag of de wet dient te bepalen dat een beslissing over gedogen een besluit is in de zin van art. 1:3 Awb

Frank Vermeer is werkzaam als hoofddocent op de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Overige functies van de heer Vermeer zijn raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Leeuwarden, voorzitter van de Kamer voor algemene zaken commissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Eemsmond en waarnemend voorzitter van de planschadecommissie van de gemeente Groningen.

Graag nodigen wij u uit om over bovenstaande vragen in gesprek te gaan tijdens de Videbijeenkomst op

Datum:           donderdag 17 maart 2011
Tijdstip:         15.00 uur tot 17.30 uur 
Locatie:          Regardz La Vie te Utrecht (klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding: voor 15 maart a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten:          aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 

(Voorlopig) Programma:
15.00 - 15.10 uur    Ontvangst
15.10 - 15.15 uur    Welkom en opening door dagvoorzitter Vide
15.15 - 16.30 uur    Inleider: Frank Vermeer
16.30 - 17.00 uur    Zaaldiscussie
17.00 uur                Afronding en aansluitend een borrel
17.30 uur                Einde programma 

 Wij hopen u op 17 maart a.s. te mogen begroeten.

 Toegangsprijs gratis
Organisator Vide
Locatie Utrecht
Primaire doelgroep Leden van Vide
Secundaire doelgroep Alle geintresserden in het onderwerp
Wijze van aanmelden Via email aan: secretariaat@videnet.nl
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.