Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide Bijeenkomst "Geen goed toezicht zonder goede inspecteurs"

Klik hier voor de presentatie 13 oktober 2009 - Gonny Smeets >>

Klik hier voor de stellingen 13 oktober 2009 - Gonny Smeets >>Hoe borg je de kwaliteit van toezichthoudende professionals?

Voor de kwaliteit van een toezichthoudende organisatie is de professionaliteit van individuele medewerkers cruciaal. Daarbij speelt enerzijds de vraag of die professionaliteit binnen de huidige toezichtmethodieken toereikend is en anderzijds of deze voldoende tot zijn recht kan komen, in de discretion van een individuele inspecteur bijvoorbeeld. Wat het laatste betreft: professionals kunnen spanning ervaren tussen de bewegingsvrijheid die ze nodig hebben om hun werk naar eer en geweten te doen, en de regels of voorschriften die systematisering en standaardisering met zich mee brengen. Voor beide vragen geldt dat het verbreden en verdiepen van de vakbekwaamheid voor individuele medewerkers essentieel is om de professionele ruimte bij het toezicht houden optimaal te kunnen benutten.
 
Het probleem daarbij is dat competentiebeschrijvingen vaak als vrijblijvend worden ervaren en opleidingsprogramma's niet adequaat blijken of onvoldoende stimulans bieden voor verdere professionalisering. Niet overal is dat zo: in de sectoren techniek en veiligheid, die een groot afbreukrisico kennen, zijn professionals al geruime tijd vertrouwd met procedures die hun professionaliteit borgen. Zo worden ze geprikkeld om hun kennis en vaardigheden actueel te houden. In deze sectoren maken kennis, vaardigheden en competenties deel uit van de beroepsvereisten, vastgelegd in certificatieschema's op diverse niveaus. In veel sectoren is men nog niet zo ver en wordt onderzocht in hoeverre persoonscertificatie – want daar draait het dan om – een tool kan zijn om individuele medewerkers minder vrijblijvend te laten zijn over het peil houden van hun professionaliteit.
 
Persoonscertificatie kan de onderscheidende kwaliteiten van de toezichthouders inzichtelijk maken en hen motiveren om zich verder te ontwikkelen. Ten opzichte van een diploma hebben persoonscertificaten meerwaarde, aangezien ze voor een vastgestelde periode worden verleend, onder voorwaarden van scholing en praktijkervaring. Een professionaliseringsprogramma zou zich dan kunnen richten op de vastgestelde beroepsvereisten die voor de verschillende typen toezichthouders zijn opgesteld. Zo kan persoonscertificatie in principe de kwaliteit van de beroepsgroep ten goede komen. Een stap verder is dan: gecertificeerde personen opnemen in een beroepsregister.
 
Onderwerpen die ik in een round table sessie wil uitdiepen:
  • Hoe borg je de kwaliteit van toezichthoudende professionals?
  • Wat is persoonscertificatie? Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Kan persoonscertificatie bijdragen aan verdere professionalisering van de toezichthouder?
  • Hoe te differentiëren naar de verschillende typen toezichthouders?
  • Wat is de rol van een beroepsvereniging (VIDE) daarbij?
  • Betekent een beroepsregister meer garantie bij toezicht?


Datum:             dinsdag 13 oktober 2009 
Tijdstip:            15.00 uur tot 17.00 uur (wordt afgesloten met een borrel tot 18.00 uur)
Locatie:           Regardz Meeting Center La Vie Utrecht 
Aanmelding:    voor 10 oktober a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten:            aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Programma:
15.00 - 15.15 uur    Welkom en opening
15.15 - 15.20 uur    Inleiding door G. Smeets
15.20 - 16.45 uur    Round table sessie
16.45 - 17.00 uur    afsluiting en conclusies
17.00 uur                afronding en borrel 


Gonny Smeets:

Drs. A.J.M.E. Smeets werkte 25 jaar bij de Inspectie van het Onderwijs, ondermeer als inspecteur vo en ho, districtsdirecteur, hoofdinspecteur. De laatste periode heeft ze als kwaliteitsmanager het proces geleid dat resulteerde in de accreditatie van de onderwijsinspectie. Verder was zij senior consultant bij de Raad voor Accreditatie. Momenteel is zij zelfstandig adviseur kwaliteit en organisatieontwikkeling.


Organisator Vide
Wijze van aanmelden Via email aan: secretariaat@videnet.nl
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.