Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

 1. Home
 2. Nieuws

Ook herverzekeraars voortaan onder toezicht

Op 27 maart 2007 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel introduceert het toezicht op herverzekeraars.
Herverzekering
Onder herverzekering wordt verstaan een overdracht van risico van een directe verzekeraar ( levensverzekeraars, schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars) naar een herverzekeraar, of van de ene herverzekeraar naar een andere herverzekeraar. Herverzekering is een activiteit tussen professionele partijen. Een herverzekeraar heeft geen rechtstreekse contractuele betrekking met de oorspronkelijk verzekerde polishouder: de consument. De oorspronkelijk verzekerden kunnen bij het verhalen van vorderingen ook geen recht doen gelden ten aanzien van de activa van de herverzekeraar.
Functies
Herverzekering kan verschillende functies vervullen:
 • het overdragen van verzekeringstechnische risico's,
 • het creëren van een grotere homogeniteit van de verzekeringsportefeuille,
 • het verlagen van het eigen vermogen als gevolg van de verlaging van de vereiste solvabiliteitsmarge en
 • het beschikbaar krijgen van middelen voor financieringsdoeleinden.
Verzekeringsportefuille
De verzekeringsportefeuilles van herverzekeraars zijn vergeleken met die van directe verzekeraars gevarieerder, zowel door een grotere geografische spreiding als door een grotere diversiteit in verzekerde risico's. Herverzekeraars zijn mede gespecialiseerd in de dekking voor schade die voortvloeit uit extreme gebeurtenissen zoals orkanen, overstromingen en epidemieën.
Doel richtlijn
De wetswijziging zorgt voor uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering. Doel van de richtlijn is toezicht op herverzekeraars te introduceren. De richtlijn schrijft minimumnormen voor, waarbij lidstaten de mogelijkheid hebben om aanvullende criteria te hanteren.
Beginselen
De richtlijn is gebaseerd op twee beginselen:
 • het beginsel van 'home country control': toezicht op de herverzekeraar in de lidstaat waar die herverzekeraar zijn zetel heeft ("lidstaat van herkomst");
 • het beginsel van 'single licence': een herverzekeraar die eenmaal een vergunning heeft, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar deze zijn zetel heeft, mag activiteiten verrichten in iedere andere lidstaat van de Europese Unie.
Inhoudelijke keuzes

Bij de implementatie zijn onder andere de volgende inhoudelijke keuzes gemaakt:
 • gedragstoezicht: Op herverzekeraars zal geen gedragstoezicht worden uitgeoefend;
 • herverzekeringscaptives: deze vallen onder de in de richtlijn opgenomen definitie van 'herverzekeringsonderneming'. De Nederlandse wetgever heeft in dat opzicht dan ook geen keuze. Wel bestaat de mogelijkheid om, op grond van artikel 40 van de richtlijn, te bepalen dat het minimumgarantiefonds voor herverzekeringscaptives lager mag zijn dan voor 'gewone' herverzekeraars, te weten een minimum van 1 miljoen euro in plaats van 3 miljoen. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt teneinde industriële groepen de mogelijkheid te bieden zich relatief goedkoop te herverzekeren;
 • financiële herverzekering: In de richtlijn is onder het begrip 'finite' een complexe definitie opgenomen van financiële herverzekering. Hier zal de Nederlandse term worden gebruikt: financiële herverzekering;
 • entiteiten voor risico-acceptatie: Op het terrein van de herverzekering komen zogeheten 'special purpose reinsurance vehicles' of 'special purpose vehicles' voor, welke laatste term in de richtlijn wordt gebruikt. In het wetsvoorstel wordt hiervoor de term 'entiteit voor risico-acceptatie' gehanteerd, dat betrekking heeft op een volledig gefinancierde onderneming die louter wordt gebruikt om specifieke verzekeringsrisico's af te dekken op de kapitaalmarkt.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.